Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2017

 

 

ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NGẠCH TỪ NGÀY 15/8/2017

Thông tư số 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30-6-2017 của Chính phủ.

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 1/7/2017, nhưng không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2017. Đối với số đối tượng vượt so với tổng số biên chế được giao tại thời điểm báo cáo, đơn vị phải tự đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho các đối tượng này.

Xem Thông tư số 67/2017/TT-BTC

TỪ NGÀY 10/8/2017 PHẢI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ GIÁ SỮA, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI

Theo Thông tư 08/2017/TT-BCT về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đăng ký giá bán lẻ khuyến nghị và thông báo kịp thời mức giá bán lẻ khuyến nghị cho hệ thống các thương nhân phân phối sản phẩm của mình; Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa có thể đăng ký các mức giá bán lẻ khuyến nghị phù hợp với từng khu vực địa lý nhất định; Mức giá bán lẻ phải được niêm yết và không được vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký. Giá đăng ký phải được Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá bảo mật trong thời gian mức giá đăng ký chưa có hiệu lực thực hiện.

Xem Thông tư 08/2017/TT-BCT

TỪ NGÀY 15/8/2017, TẬP ĐOÀN EVN ĐƯỢC QUYỀN TĂNG GIÁ BÁN ĐIỆN

Ngày 30/6/2017, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó:

Tập đoàn EVN được quyền điều chỉnh tăng/giảm giá bán điện trong phạm vi khung giá do Thủ tướng quy định.

- Căn cứ sự biến động của các thông số đầu vào của các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện) để điều chỉnh giá điện như sau:

+ Sự biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được điều chỉnh giảm.

+ Sự biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

- Ngoài ra, các Bộ có thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện khi:+ Giá bán điện tính toán cao hơn giá bán điện hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân; hoặc

+ Ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô.

Xem Quyết định 24/2017/QĐ-TTg

NÂNG HẠN MỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI LÊN 75 TRIỆU ĐỒNG TỪ NGÀY 5/8

Từ ngày 05/8/2017, của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực. Theo đó:

- Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tăng lên 75 triệu đồng (quy định hiện hành tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP là 50 triệu đồng).

- Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả gốc và lãi.

Như vậy, nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc phá sản thì người gửi tiền sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.

Xem Quyết định 21/2017/QĐ-TTg

THU PHÍ THẨM ĐỊNH CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀY 1/8

Theo đó mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2017 do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức thu phí thẩm định theo quy định. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại được quy định theo từng khu vực địa lý - nơi đặt nhà máy xử lý chất thải nguy hại của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm việc, tính từ thời điểm nhận được văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm của cơ quan cấp phép.

Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Xem Thông tư 59/2017/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 1/8, Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó: 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục; 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; 1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Định mức tiết dạy đối với giáo viên dự bị đại học là 12 tiết/tuần. Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chuyên môn như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 3 tiết/tuần, giáo viên kiêm phó phòng chức năng được giảm 1 tiết/tuần. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống mỗi tuần được giảm 3 tiết.

Xem Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT

5 HÌNH THỨC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NSNN

Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách có hiệu lực từ 1/8/2017.

Theo đó, việc công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau:

Công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hành ấn phẩm; Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đưa lên trang thông tin điện tử (đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Xem Thông tư 61/2017/TT-BTC

CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU CỦA QUÂN NHÂN

Thông tư số 162/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 25-8 quy định, Quân nhân chuyên nghiệp có quyết định thôi phục vụ tại ngũ được nghỉ hưu trong trường hợp: Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ; Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm; Đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên.

Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi. Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được quy định 52 tuổi đối với cấp úy; 54 tuổi đối với thiếu tá, trung tá; nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi đối với thượng tá.

Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu chế độ trước tuổi.

Xem Thông tư số 162/2017/TT-BQP