Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

1. Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trong  đó quy định về nguyên tắc áp dụng giá đất sửa đổi quy định thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Điều chỉnh quy định đối với giá đất nông nghiệp ở đô thị và giá đất tối thiểu sát hơn với giá thị trường.

Điều chỉnh giá đất của các tuyến đường hiện có và bổ sung giá đất ở các tuyến đường mới xây dựng, hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng. Việc điều chỉnh giá đất đã rút ngắn khoảng cách với giá đất thực tế trên thị trường, cơ bản đảm bảo công bằng và hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

2. Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Yên Bái.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) nhằm:

+ Khắc phục những nguyên nhân tồn tại trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan nhằm thực thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đề ra.

+ Quy hoạch sử dụng đất nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo quy hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái phù hợp với phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các địa phương trong tỉnh và đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai.

+ Duy trì bảo vệ diện tích đất trồng lúa nước hiện có để bảo đảm an ninh lương thực; hạn chế chuyển đất nông nghiệp trồng 2 vụ lúa sang phát triển các khu cụm công nghiệp, khu đô thị, thủy điện; duy trì và bảo vệ diện tích rừng đặc dụng, mở rộng diện tích rừng phòng hộ và đất danh thắng nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và phát triển bền vững; hạn chế đến mức thấp nhất chuyển đất rừng tự nhiên sang mục đích khác.

+ Quy hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho việc tích tụ ruộng đất để tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp.

3. Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định quy định mức thu đối với 36 danh mục loại khoáng sản bằng mức tối đa được quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.Trong đó:

Trong đó, có 28 loại khoáng sản đã được ban hành; Bổ sung 08 loại khoáng sản chưa được quy định; Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng.

4. Nghị quyết quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái được phân định cho 03 cấp ngân sách (gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Các nhiệm vụ chi cơ bản phù hợp với từng cấp ngân sách và đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

5. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP của ngành thương mại (theo giá hiện hành) giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 12,66%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,18%/năm. GRDP ngành thương mại đến năm 2020 đạt 2.900 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 5.800 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá đến năm 2020 là 19.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 40.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14,47%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 7,73%/ năm.

- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt trên 200 triệu USD, đến năm 2030 đạt 700 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 24,04%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 13,35%/năm…

6. Ngày 25/7/2017, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết số: 32/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Theo đó, danh mục dự án cần thu hồi đất gồm 79 dự án với diện tích là 128,48 ha. Bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa gồm 47 dự án với diện tích cần chuyển mục đích 49,28 ha đất trồng lúa.

- Sửa đổi tên dự án, quy mô diện tích, loại đất thực hiện 07 dự án. Tổng quy mô giảm: 10,72 ha; đất lúa giảm 1,12 ha; đất rừng phòng hộ tăng 8,7 ha.

7. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã ban hành:

- Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Nghị quyết thành lập mới, đổi tên các tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Nghị quyết số 55/NQ- HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng (theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) tỉnh Yên Bái năm 2017

8. Hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức từ 01/10/2017

Theo đó, từ ngày 01/10/2017, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Đây là quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV.

Thông tư 05/2017/TT-BNV cũng quy định rõ cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (cũ) theo quy định tại Quyết định 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính sang các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV.

Bên cạnh đó, Thông tư 05 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên…

9. Một số điểm mới về khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP từ ngày 1/10/2017

Theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP thay đổi mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua và hình thức thi đua, cụ thể:

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (theo quy định trước đây là 24,5 lần).

- Danh hiệu “ Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW ” được thưởng 8 lần mức lương cơ sở (theo quy định trước đây trước đây là 15,5 lần).

- Hình thức khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (theo quy định trước đây là 1,5 lần).

10. Xuất bản phẩm trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2017, Thông tư 09/2017/TT-BTTTT nêu rõ với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ.

Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật (đối với báo chí) hoặc sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên xuất bản phẩm (đối với xuất bản phẩm): trẻ em dưới 7 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành; trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định.

Đặc biệt, xuất bản phẩm dành cho trẻ em có nội dung về giáo dục giới tính; chống bạo lực, xâm hại thân thể trẻ phải ghi dòng chữ "Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em đọc" tại trang tên sách hoặc tại bìa 4.

Xem video tại đây.