Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English
 • Yên Bái tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác Bình đẳng giới

  CTTĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên bái ban hành hàng trăm các văn bản chỉ đạo cùng hàng trăm các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và cán bộ liên quan đến công tác bình đẳng giới đã được tỉnh Yên Bái ban hành, thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong triển khai công tác Bình đẳng giới.

 • Yên Bái triển khai thực hiện đồng bộ và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

  CTTĐT - Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Yên Bái đã được thực hiện đồng bộ, triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới, tham mưu đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về luật bình đẳng giới; triển khai nhiều nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản cho nữ giới...

 • Văn Yên ban hành Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới năm 2018

  CTTĐT - UBND huyện Văn Yên vừa ban hành Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

 • Yên Bái tăng cường triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

  CTTĐT – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018. Kế hoạch nhằm tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; đảm bảo sự bình đẳng giới của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của người phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, tiến tới bình đẳng giới thực chất.

 • Sắp diễn ra cuộc tổng điều tra về Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm sống

  Cuộc điều tra quốc gia lần thứ 2 về 'Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm sống' được tiến hành từ tháng 3/2018 và dự kiến thực hiện công bố số liệu điều tra vào đầu năm 2019. Cuộc điều tra sẽ được thực hiện tại 6 vùng kinh tế; qua đó nhằm thu thập số liệu, thông tin để xây dựng chính sách quốc gia về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

trả lời Công dân Nguyễn Tiến Dũng

Câu hỏi:

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị?

Trả lời:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Xem tiếp