Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Ngành y tế Yên Bái tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới

  CTTĐT - Với chức năng, nhiệm vụ là ngành thành viên của Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế và thực hiện các nhiệm vụ ngành thành viên trong việc nâng cao hơn sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái.

 • Lục Yên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác Bình đẳng giới

  CTTĐT – Trong những năm qua, thực hiện Luật Bình đẳng giới, huyện Lục Yên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc; các cấp, các ngành, đoàn thể đã coi đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

 • Yên Bái: Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

  CTTĐT - Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới.

 • Yên Bái tăng cường công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

  CTTĐT - Xác định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; bồi dưỡng, phát hiện nguồn và thực hiện chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

 • Yên Bái: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ

  CTTĐT - Công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của tỉnh; Có sự vào cuộc, phối hợp triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ của các sở, ban, ngành. Nhận thức của người dân về bình đẳng giới cơ bản đã có chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn.

Xem thêm tin >>

trả lời Công dân Nguyễn Tiến Dũng

Câu hỏi:

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị?

Trả lời:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Xem tiếp