Câu hỏi: Tôi là hộ kinh doanh mặt hàng phô tô - văn phòng phẩm. Tôi muốn hỏi cơ quan chức năng khi viết hóa đơn giá trị gia tăng văn phòng phẩm thì phải nộp mức thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Nguyễn Thành Luân / Địa chỉ: Nguyễn Thành Luân / Ngày hỏi: 20/01/2017

Tôi là hộ kinh doanh mặt hàng phô tô - văn phòng phẩm. Tôi muốn hỏi cơ quan chức năng khi viết hóa đơn giá trị gia tăng văn phòng phẩm thì phải nộp mức thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Về vấn đề này Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC về các loại hóa đơn quy định: Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây: Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau: Căn cứ các quy định nêu trên đối với hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được dùng hóa đơn bán hàng, không được sử dụng hóa đơn gia tăng.

Do vậy với câu hỏi của công dân Nguyễn Thành Luân. Cục Thuế trả lời về mức nộp thuế giá trị gia tăng khi viết hóa đơn bán hàng đối với mặt hàng văn phòng phẩm cụ thể: Tại Điều 2, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu  nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh quy định:

Doanh thu tính thuế: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và và doanh thu trên hóa đơn.

Tỷ lệ thuế tính doanh thu: Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với từng lĩnh vực ngành nghề sau: Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5 %. Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng , tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại phụ lục 01 ban hành kèm theo thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp ông Nguyễn Thành Luân khi viết hóa đơn bán hàng đới với mặt hàng văn phòng phẩm thì tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu là 1%.(Doanh thu bao gồm cả thuế).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 20/01/2017