Câu hỏi: Thanh tra tỉnh có được thanh tra đối với các doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hay thanh tra các doanh nghiệp ngoài quốc doanh?

Người hỏi: Doanh nghiệp tư nhân / Địa chỉ: Doanh nghiệp tư nhân / Ngày hỏi: 13/10/2016

Doanh nghiệp tôi thuộc loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tôi xin được hỏi cơ quan chức năng câu hỏi như sau: Luật Thanh tra năm 2010 quy định Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Vậy, Thanh tra tỉnh có được thanh tra đối với các doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hay thanh tra các doanh nghiệp ngoài quốc doanh?

Câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi này, Thanh tra tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh có quyền tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân…) đến đâu thì Thanh tra tỉnh có quyền tiến hành thanh tra trong phạm vi đó. Ví dụ: Các doanh nghiệp đều phải sử dụng đất đai, lao động, các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Thanh tra tỉnh có quyền tiến hành thanh tra doanh nghiệp trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai, lao động… Như vậy, Thanh tra tỉnh không chỉ thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 21 Luật Thanh tra năm 2010 mà còn có quyền thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước của địa phương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh như: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân… về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21 Luật Thanh tra năm 2010, trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh còn có nhiệm vụ thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trên thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thường liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Do đó, Thanh tra tỉnh có quyền thanh tra không chỉ đối với doanh nghiệp nhà nước mà cả với các doanh nghiệp khác trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hay theo Điểm C, Khoản 2, Điều 21 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao. Theo đó, mặc dù không có trong chương trình kế hoạch thanh tra và cơ quan thanh tra chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng do yêu cầu quản lý mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thì Thanh tra tỉnh cũng sẽ tiến hành thanh tra doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh). Như vậy: Theo quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh có quyền thanh tra đối với mọi loại hình doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/10/2016