Câu hỏi: Đối với các loại hình doanh nghiệp khác thì cơ quan nào có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra?

Người hỏi: Doanh nghiệp tư nhân - / Địa chỉ: Doanh nghiệp tư nhân - / Ngày hỏi: 13/10/2016

Công ty tôi thuộc doanh nghiệp tư nhân, xin hỏi cơ quan chức năng câu hỏi như sau: Điều 21 nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, tại Điểm a, Khoản 2 Luật Thanh tra năm 2010 có nêu: “Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập”. Như vậy, trong hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh chỉ thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Vậy đối với các loại hình doanh nghiệp khác thì cơ quan nào có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra?

Câu trả lời:

Nội dung câu hỏi này tại Hội nghị trực tuyến về Luật Thanh tra năm 2010, đồng chí Đỗ Gia Thư, Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ đã trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 21 Luật Thanh tra 2010 thì Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Đối với những doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh thì căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền chung để xác định thẩm quyền thanh tra. Ví dụ: Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thanh tra trong phạm vi được giao quản lý nhà nước của sở về tài nguyên môi trường; thanh tra sở Lao động TB&XH có thẩm quyền thanh tra trong phạm vi được giao quản lý nhà nước của sở về lĩnh vực lao động; thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư thì có thẩm quyền thanh tra trong phạm vi được giao quản lý nhà nước của sở về lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Đối với Thanh tra tỉnh thì có thẩm quyền thanh tra đối với những doanh nghiệp khác trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền chung của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ví dụ: thanh tra việc sử dụng đất đai, thuế… của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/10/2016