Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Thành phố Yên Bái triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18/12/2019 19:15:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, UBND thành phố Yên Bái triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Trong đó, hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện xuyên suốt từ năm 2019 đến năm 2021, tập trung nêu bật chủ đề, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố trong năm 2020; tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh, thành phố sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986), gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ thành phố, Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, thành phố; công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Các phong trào thi đua yêu nước và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 - 2021, tạo phong trào hành động cách mạng trong hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 - 2020 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuyên truyền vị trí, vai trò của biển, đảo; quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự; nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức Đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Đại hội XX Đảng bộ thành phố, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XX Đảng bộ thành phố, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các chuyên gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X; các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền, công tác tuyên truyền bao gồm 6 đợt:

Đợt 1: Tuyên truyền Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở từ tháng 10/2019 đến hết tháng 3/2020.

Đợt 2: Tuyên truyền Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020.

Đợt 3: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020.

Đợt 4: Tuyên truyền Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 10/2020 đến hết tháng 12/2020.

Đợt 5: Tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến kết thúc Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 6: Sau Đại hội XIII của Đảng

Cùng với hoạt động tuyên truyền, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, như: Tổ chức chương trình thông tin lưu động tại một số xã, phường với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước; phát động phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong tổ chức các hoạt động; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ, các tiểu phẩm thông tin tuyên truyền, tổ chức các buổi trưng bày sách, báo phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố và các hoạt động du lịch quảng bá hình ảnh địa phương…

 

839 lượt xem
Nguyễn Hiên