Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

 

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi

   

1

Trường hợp cấp giấy phép

Đồng /01 giấy phép

100.000

2

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

Đồng /01 giấy phép

50.000

 

Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 01/01/2015. Trong thời gian các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này chưa được áp dụng, tiếp tục thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại các văn bản đã ban hành.

 

File đính kèm: