Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Mức thu phí:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Đồng/1 lần thẩm định

5.000.000

Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 01/01/2015. Trong thời gian các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này chưa được áp dụng, tiếp tục thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại các văn bản đã ban hành.

 

File đính kèm: