Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Lệ phí cấp biển số nhà

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó Lệ phí cấp biển số nhà được quy định cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí: 

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Cấp mới:

đồng/1 biển số

 

1

Đối với nhà mặt đ­ường, phố; Nhà trong ngõ, nhà trong ngách (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 230 x170 x 1,5mm biển tôn).

đồng/1 biển số

30.000

2

Đối với căn hộ chung c­ư (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 170x100x1,5mm biển tôn)

đồng/1 biển số

20.000

II

Cấp lại

đồng/1 biển số

 

1

Đối với nhà mặt đ­ường, phố; Nhà trong ngõ, nhà trong ngách (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 230 x 170 x 1,5mm biển tôn).

đồng/1 biển số

20.000

2

Đối với căn hộ chung c­ư (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 170  x 100 x 1,5mm biển tôn).

đồng/1 biển số

12.000

Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 01/01/2015. Trong thời gian các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này chưa được áp dụng, tiếp tục thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại các văn bản đã ban hành.

 

File đính kèm: