Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Phí thư viện

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó Phí thư viện được quy định cụ thể như sau:

Mức thu phí

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Phí cấp thẻ thư viện cho người lớn

đồng/thẻ/năm

20.000

2

Phí cấp thẻ thư viện cho trẻ em

đồng/thẻ/năm

10.000

3

Phí cấp thẻ bạn đọc sử dụng phòng đa phương tiện

đồng/thẻ/năm

30.000

Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 01/01/2015. Trong thời gian các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này chưa được áp dụng, tiếp tục thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại các văn bản đã ban hành.

File đính kèm: