Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí công chứng, chứng thực

CTTĐT- Ngày 21/11/2001 Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp ban hành Thông tư Liên tịch số ngày 21 tháng 11 năm 2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

Lệ phí hộ tịch

CTTĐT – Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí.

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

CTTĐT- Ngày 20/02/2012, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí và lệ phí. Trong đó, điều chỉnh mức thu Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

CTTĐT- Ngày 20/02/2012, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí và lệ phí. Trong đó, điều chỉnh mức thu Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.