Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị

11/07/2019 09:19:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị.

Hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019 (đợt 1) theo đúng các quy định hiện hành

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chủ đầu tư, chủ trì thực hiện dự án tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chi tiết dự toán kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019 (đợt 1) theo đúng các quy định hiện hành.

Tiếp tục thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với các dự án còn lại theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy và Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thời gian hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2019.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1147/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (tạm ứng kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Điều 13, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan trước ngày 15/7/2019); hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án còn lại chưa đảm bảo yêu cầu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm định trước ngày 15/7/2019.

226 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h