Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát huy vai trò người đứng đầu trong xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ

16/05/2018 13:27:16 Xem cỡ chữ Google
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp (ĐĐCV, ĐĐNN) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và nhu cầu được phục vụ của nhân dân là nội dung đã và đang được các cấp ủy Đảng từ tỉnh tới cơ sở chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao và sự đồng thuận lớn.

Lãnh đạo xã Đại Phác, huyện Văn Yên trao đổi với cán bộ về phong cách gần dân, trọng dân và phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuẩn mực ĐĐCV, ĐĐNN của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng và đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn, công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa chuẩn mực ĐĐCV, ĐĐNN phù hợp với đặc thù của lĩnh vực, ngành, đơn vị với phương châm: ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tuyên truyền, phổ biến và có tính khả thi cao; niêm yết công khai, trang trọng tại trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên học tập và cùng triển khai thực hiện. 

Các tổ chức Đảng đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện quy định chuẩn mực ĐĐCV, ĐĐNN của cơ quan, đơn vị. 

Đến nay, 100% cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện quy định chuẩn mực ĐĐCV, ĐĐNN. 100% các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện. Đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai quy định về chuẩn mực ĐĐCV, ĐĐNN tại trụ sở làm việc.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả việc xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực ĐĐCV, ĐĐNN, nhiều đảng bộ cơ sở đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải ban hành Chỉ thị số 08 về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ĐĐCV; Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên chỉ đạo, giao UBND huyện phát động phong trào thi đua chuyên đề: "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Yên đổi mới tác phong, lề lối làm việc với phương châm: Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên thẳng thắn: "Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ đều phải hướng đến mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Vì vậy, nếu người đứng đầu không gương mẫu, trách nhiệm không cao thì rất dễ dẫn đến lạm quyền. Do đó, muốn phục vụ nhân dân tốt hơn, muốn xây dựng chuẩn mực ĐĐCV để cán bộ, đảng viên cùng học tập và noi theo phải đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội". 

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng và tổ chức ký cam kết trách nhiệm, xác định cụ thể những công việc mà người đứng đầu phải thực hiện; tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh của báo chí, dư luận xã hội để định hướng tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát chuyên đề, từ đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Được biết, để đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị. 

Với phương châm "Nhìn thẳng vào hạn chế để khắc phục, kiên quyết xử lý sai phạm", năm 2017 vừa qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra toàn diện tại đảng ủy 2 xã Hoàng Thắng và Phong Dụ Hạ; 10 cuộc kiểm tra chuyên đề tại đảng bộ các xã: An Thịnh, Quang Minh, Lang Thíp, An Bình, Viễn Sơn, Đông An, Ngòi A, Xuân Ái, Đại Sơn, Nà Hẩu, Mỏ Vàng; chi bộ cơ sở: Ngân hàng Chính sách Xã hội, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Thi hành án, Kho bạc, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Trại Giống cây trồng Đông Cuông. 

Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hợp và một số đảng viên liên quan. Trong năm, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Văn Yên đã thi hành kỷ luật 1 tập thể và 27 đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Thực tế cho thấy, muốn nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực ĐĐCV của cán bộ, công chức, viên chức trước hết phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phải có cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, người đứng đầu dựa theo tiêu chuẩn chức danh, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được gắn với quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh; gắn trách nhiệm, nghĩa vụ với thẩm quyền, điều kiện làm việc để tạo động lực phấn đấu lành mạnh, liêm chính. 

Tóm lại, để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cần phải có cơ chế kiểm soát thực thi quyền lực cụ thể. Người đứng đầu phải thực hiện trách nhiệm giải trình và tinh thần chịu trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém đối với lĩnh vực, công việc mà mình được giao. Đồng thời, phải có thái độ, quyết tâm thực sự trong đấu tranh chống tham nhũng, loại bỏ những tật xấu, những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền. 

Trong giải pháp xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu nói riêng, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra nhóm 8 nội dung, tập trung vào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tế của từng chức danh, nhiệm vụ cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh. 

Đó là, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phẩm chất, đạo đức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác chuyên môn. Đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các tiêu chí chuẩn mực ĐĐCV cho cán bộ, viên chức Tòa án theo lời dạy của Bác: "Phụng công thủ pháp, chí công vô tư; gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân".

Theo đó, hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hiện công khai thủ tục hành chính - tư pháp tại tất cả các trụ sở của tòa án để bảo đảm quyền thực hiện và giám sát của người dân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Qua đó, góp phần đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức người cán bộ tòa án, nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh hiện cũng có 34/73 tổ chức cơ sở đảng triển khai và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh. 

Qua đó, nhiều tổ chức đảng đã triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa và chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao ĐĐCV, ĐĐNN và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như: Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà... Các đơn vị còn lại đều thực hiện tổ chức tuyên truyền trong đảng viên, người lao động thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và quy chuẩn nghề nghiệp.

 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, có năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng bao nhiêu thì việc xây dựng và thực hiện ĐĐCV, ĐĐNN của cán bộ, công chức hôm nay cũng có vai trò, ý nghĩa quan trọng bấy nhiêu. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã khẳng định rất rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu: "Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở... Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái”.  

Đó chính là bài học kinh nghiệm sâu sắc mà Đảng ta đã chỉ ra để mỗi cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu cần phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện ĐĐCV, ĐĐNN của cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu được phục vụ của nhân dân tốt hơn.

102 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h