Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

16/05/2018 13:36:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm sau 02 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, các đoàn thể trong tỉnh; cùng trên 1.200 đại biểu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và 8 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh.

Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc ở một số địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của địa phương, cơ quan đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

Tại tỉnh Yên Bái, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đến nay 100% cấp ủy trong tỉnh đã hoàn thành học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Qua việc triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh trở thành công  việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội  viên.

Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp ủy, cơ quan đơn vị đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng các mô hình điển hình. Đến nay, ở cấp tỉnh có 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký 14 mô hình với gần 200 tập thể và gần 100 cá nhân; ngoài ra có hàng trăm tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện ở cấp huyện. Một số cấp ủy, đơn vị đã có nhiều giải pháp, nhiều việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh cho thế hệ trẻ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng, tích cực vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị các địa phương tham luận nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm, những khó khăn vướng mắc và giải pháp, những cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm quý trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 tại địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, chống cách làm hình thức, qua loa; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào các buổi sinh hoạt chi bộ và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận kết quả các cấp ủy, chính quyền địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa vào chương trình công tác tập thể của cấp ủy, cá nhân từng đồng chí lãnh đạo; việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức xã hội.

Đồng chí đề nghị cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trách nhiệm cá nhân trong từng suy nghĩ, hành động, thường xuyên nêu cao ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước; cấp ủy cần tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo cơ quan truyền thông, báo chí xuất bản tuyên truyền, tích  cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa trong xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị  05, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, triển khai hình thức Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực

 

244 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h