Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Chính phủ

10/07/2018 16:16:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền gắn với cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Về phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát chủ đề công tác của năm 2018 là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động theo hướng hiệu lực, hiệu quả; tăng cường thu hút đầu tư; tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, để tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tập trung các biện pháp tạo chuyển biến rõ nét, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế

Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ.

Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ lực của tỉnh. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án hỗ trợ phát triển các vùng trồng rừng gỗ lớn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Triển khai thực hiện danh mục các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, phấn đấu từ nay đến cuối năm có thêm ít nhất 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, triển khai xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu đã lựa chọn và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại công nghiệp của tỉnh; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ. Hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Phấn đấu năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 10.300 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế của tỉnh như du lịch, vận tải, tài chính, ngân hàng; trong đó quan tâm phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch. Tăng cường liên kết phát triển du lịch trong vùng Tây Bắc và cả nước.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tập trung vào các sản phẩm nông, lâm sản chế biến sâu, sản phẩm hàng tiêu dùng xuất khẩu. Phấn đấu năm 2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 16.050 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 132 triệu USD.

Tiếp tục tái cơ cấu đầu tư công nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP); ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực sự có năng lực về vốn, công nghệ, nhân lực; các dự án đầu tư công nghiệp chế tạo sử dụng công nghệ cao; chế biến sâu khoáng sản; chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp; phát triển dịch vụ du lịch, dịch vụ bán lẻ...; các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng trong khu công nghiệp.

Định kỳ hàng tháng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; kiểm soát, quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình, chi phí xây dựng, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân tại các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Kiên quyết xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu không đảm bảo năng lực, để chậm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân hoặc không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Giải quyết dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh.

Tập trung thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tập trung vào Khu công nghiệp phía Nam, các Khu công nghiệp Minh Quân, Âu Lâu và các cụm công nghiệp Thịnh Hưng, Yên Thế. Hình thành các cụm công nghiệp dọc cao tốc Nội Bài - Lào Cai... để thu hút các dự án đầu tư.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; tăng cường hậu kiểm thuế, thu hồi nợ đọng thuế, khai thác tối đa các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ đất, thu doanh nghiệp quốc doanh, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, phấn đấu số thu năm 2018 đạt 2.900 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Val-de Mamer (Cộng hòa Pháp), tỉnh Viêng-chăn, tỉnh Xay-nha-bu-ly (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nông nghiệp... Tổ chức kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn.

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm huy động các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sau đầu tư, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh. Tích cực huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO).

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản, môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết số 57/NQ- CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ; tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch sử dụng đất, Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

Khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và thời tiết cực đoan.

Quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo, nhất là đối với giáo dục mầm non và đào tạo nghề.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng trong hè cho giáo viên; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đảm bảo bước vào năm học mới 2018 - 2019 đúng kế hoạch.

Huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, nhất là tại các trường nội trú, bán trú, nhằm nâng cao chât lượng dạy và học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thân thể cho học sinh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh; tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ trong các cơ sở y tế gắn với đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở sau khi sắp xếp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chú trọng triển khai các kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế cấp huyện đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Chủ động giám sát, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, các dịch bệnh nguy hiểm; triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế ngộ độc thực phẩm, nhất là trong các trường học, các cơ sở sản xuât tập trung có đông lao động, nơi tập trung ăn uống đông người.

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động. Triển khai hiệu quả Đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Duy trì thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo, an sinh xã hội.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tập trung phát triển du lịch theo hướng căn cơ, bài bản, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch; tăng cường liên kết phát triển du lịch trong vùng Tây Bắc và cả nước. Tổ chức tốt Tuần Văn hóa, du lịch Mường Lò, Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải...

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động định hướng dư luận, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách và hoạt động quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông lâm sản, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ các mục tiêu, chiến lược phát triển của tỉnh.

Quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

Đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, trong đó chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 43/KH-UBND, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đổi mới cơ chế quản lý điều hành, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các ngành, các cấp, các địa phương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Thực hiện nghiên túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và cả cộng đồng. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân.

Hoàn thiện kiến trúc chính quyền điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến, hệ thống giao ban trực tuyến; phần mềm và hoàn thành việc thực hiện gửi nhận văn bản liên thông qua hệ thống quản lý điều hành của tỉnh. Duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả; hoàn thành các thủ tục để đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động từ quý 1/2019.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân, tự vệ. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Tăng cường công tác phòng chống ma túy, mại dâm; kiềm chế, giảm tình hình tội phạm trên các lĩnh vực xã hội, kinh tế; công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa; triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc. Tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt ổn định, đúng quy định của pháp luật và tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

 

153 lượt xem
Tiến Lập (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h