Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái phấn đấu chỉ số PAR INDEX năm 2018 tăng từ 2 đến 4 bậc so với năm 2017

11/07/2018 07:20:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Yên Bái đạt 76.26 điểm, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, tăng 8,48 điểm và 14 bậc so với năm 2016.

Tỉnh Yên Bái tăng cường cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính (CCHC) như: Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định; ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 – 2020 và các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Tỉnh đã tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định; đã xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau kiểm tra, rà soát theo quy định; nhiệm vụ kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện đầy đủ, kịp thời; thực hiện đúng quy định về việc ban hành TTHC theo thẩm quyền; các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC được xử lý tốt; đã công bố, công khai kịp thời các TTHC tại trụ sở cơ quan, trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin của các cơ quan, đơn vị; nhập, đăng tải đầy đủ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố; việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được cải thiện; số hồ sơ trong năm của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được giải quyêt cơ bản đúng hạn; tổ chức tốt việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

Tỉnh đã thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; đã thực hiện phân cấp trên một số lĩnh vực theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ; thực hiện kiểm tra và xử lý phát hiện qua kiểm tra đối với một số nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; Thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo quy định; thực hiện đúng việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh; thực hiện đúng trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; đã thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã); triển khai liên thông gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh; đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định.

Với những nỗ lực đó, năm 2017, tỉnh Yên Bái đạt 76.26 điểm, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, tăng 8,48 điểm và 14 bậc so với năm 2016, trong đó: điểm qua tài liệu kiểm chứng đạt 45,9 điểm, tăng 4,65 điểm so với năm 2016; điểm đánh giá tác động qua điều tra xã hội học đạt 15,7 điểm; điểm tác động của cải cách hành chính (CCHC) đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đạt 3/3,5 điểm.

Bên  cạnh những kết quả đạt được, nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nhận thức và có ý thức đầy đủ về công tác CCHC, chưa quan tâm, chủ động vào cuộc trong công tác CCHC nói chung và việc xác định Chỉ số CCHC của tỉnh cũng như của cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng dẫn đến chất lượng CCHC không cao, báo cáo chậm, thậm chí không có báo cáo; Công chức tham mưu về CCHC tại các cơ quan, đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm và có sự thay đổi nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu về CCHC; Công tác tuyên truyền về CCHC chưa sâu, rộng, chưa đạt hiệu quả nên người dân, doanh nghiệp chưa biết đến tính ưu việt và sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Với mục tiêu phấn đấu Chỉ số PAR INDEX năm 2018 của tỉnh Yên Bái tăng từ 2 đến 4 bậc so với năm 2017, tỉnh Yên Bái xác định CCHC là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các ngành, các cấp, đồng thời tăng cường và đổi mới hình thức, phương pháp truyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về CCHC; rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đề ra các biện pháp khắc phục những nội dung yếu kém để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung vào công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công tại các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công…

141 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h