Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2018

05/10/2018 13:35:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 theo dự toán đã được giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2018.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần An Tiến INDUSTRIES tại Yên Bái

Về thu ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh rà soát, nắm chắc đối tượng, địa chỉ của từng khoản thu, từng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2018 của toàn tỉnh là 2.900 tỷ đồng.  giao chỉ tiêu thu nợ cho từng Chi cục Thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2018 không quá 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2018; thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất theo đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái; Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng phương án điều hành thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát lại từng đối tượng thu, từng khoản thu, đẩy mạnh chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, đi đôi với phát triển nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu tăng thu đối với các khoản thu có khả năng để bù đắp phần hụt thu của các khoản thu khác, bảo đảm hoàn thành cả về tổng mức và cơ cấu từng khoản thu ngân sách năm 2018.

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, cơ quan tài chính để tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế.

Về chi ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao và khả năng thu ngân sách của cấp mình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản chi cho con người như tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chế độ đối với học sinh, người nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

Các địa phương sau khi đã quyết toán với tỉnh nếu vẫn còn để xảy ra nợ đọng chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước (do chậm rà soát, báo cáo) thì phải chủ động sử dụng số tăng thu ngân sách huyện (trừ tăng thu tiền sử dụng đất) năm 2017 so với dự toán và các nguồn tài chính hợp pháp khác của ngân sách huyện để xử lý dứt điểm trước ngày 30/10/2018, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2018.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, đầu tư xây dựng, chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu…, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán và thực hiện việc kiểm soát chi theo quy định, bảo đảm thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách huyện, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách cấp xã theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng dự phòng ngân sách huyện, ngân sách cấp xã theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định, hiệu quả, tiết kiệm, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh.

 

340 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h