Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Văn Yên sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn

08/11/2018 15:48:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong thực hiện hợp nhất một số cơ quan, sắp xếp tổ chức bộ máy trong theo hướng tinh gọn, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với ý chí, quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hội nghị triển khai các quyết định của Tỉnh ủy Yên Bái về thành lập cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên

Trên quan điểm tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương, thời gian qua, Huyện ủy Văn Yên đã nghiêm túc quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý của các cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức với việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Huyện Văn Yên đã thực hiện thí điểm việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với các cơ quan khối Đảng. Cụ thể như sau: Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy; Thanh tra huyện với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND với Văn phòng Huyện ủy. Thành lập Trung tâm truyền thông và Văn hoá trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

Xây dựng Đề án hợp nhất Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi Thú y thành Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên; Bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình về Trung tâm Y tế huyện thuộc Sở Y tế quản lý; xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với Chợ Mậu A… đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa các chức danh bí thư, phó chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận; chủ trương thực hiện việc bố trí thôn đội trưởng, công an viên kiêm bí thư chi đoàn ở nơi có điều kiện. Qua sắp xếp đã tinh giản được 119 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cấp huyện 63 người, cấp xã 56 người; đạt tỷ lệ 3,9%.

Ngay sau khi hợp nhất, sáp nhập, thành lập và sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cơ quan đã chủ động làm tốt công tác phối hợp để khẩn trương tham mưu xây dựng quy chế làm việc của cơ quan mới, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo rõ người, rõ việc, thực sự phù hợp để phát huy được tinh thần đoàn kết, năng lực, sở trường công tác, sức sáng tạo của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bàn giao - tiếp nhận, giao việc đối với từng đồng chí, đảm bảo không để gián đoạn hoạt động của cơ quan, của từng vị trí trong quá trình chuyển tiếp. Tham mưu việc sắp xếp, bố trí vị trí làm việc của mỗi cơ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả công tác.

Việc thực hiện Đề án hợp nhất các cơ quan khối đảng, đoàn thể với cơ quan hành chính nhà nước, thành lập một số cơ quan đã giảm được 6 đầu mối cơ quan, giảm được 6 cấp trưởng. Theo lộ trình đến năm 2021 sẽ giảm 33 biên chế; 8 cấp phó. Hiện nay các cơ quan, đơn vị sự nghiệp đều đi vào hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, phù hợp, khắc phục được sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả của mỗi địa phương. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ.

Việc hợp nhất các cơ quan tương đồng về nhiệm vụ đã giúp giảm vị trí lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nhưng cái được lớn hơn cả là hiệu quả làm việc của cả bộ máy, hệ thống chính trị đã nâng lên, chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị đã được thống nhất, không còn chồng chéo, “dẫm chân” lên nhau. Việc hợp nhất một số cơ quan đã tạo sự thống nhất về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, không để xảy ra tâm lý bất an, mất ý chí trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Mặt khác tạo được ý chí quyết tâm, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị./.

255 lượt xem
CTV: Thu Nhài

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h