Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

04/12/2018 16:35:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Thời gian tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 02/2019

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm túc gắn học tập, quán triệt nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, quy định với việc liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân; kiên quyết khắc phục những biểu hiện qua loa, hình thức, không nghiêm túc trong quán triệt, triển khai thực hiện. Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các văn bản.

Thời gian tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho đoàn viên, hội viên, nhân dân trong tỉnh từ nay đến hết tháng 02/2019.

Thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, quán triệt sâu sắc các quan điểm, nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, quy định đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; từ đó, vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của các nghị quyết trong đoàn viên, hội viên, nhân dân góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Các cấp ủy lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến địa phương, đơn vị mình để triển khai xây dựng, thảo luận, ban hành chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII trên cơ sở quán triệt, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương xác định và chương trình hành động của cấp ủy cấp trên; đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo yêu cầu cụ thể, thiết thực, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Tập trung vào việc cụ thể hóa Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chương trình hành động của Tỉnh ủy thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 12/2018; đối với cấp huyện hoàn thành trong tháng 12/2018 và cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 01/2019.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị cụ thể hóa các nội dung Quy định số 08-QĐi/TW vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; làm căn cứ để theo dõi, giám sát thực hiện và phục vụ cho công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy cấp trên.

Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt và viết thu hoạch cá nhân được coi là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm đối với tập thể và cá nhân.

523 lượt xem
Thanh Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h