Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Năm 2019: Yên Bái “tăng tốc” để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020

01/01/2019 10:06:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2019 là năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020; đồng thời cũng là năm xác định, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và 5 năm 2020 - 2025 của tỉnh. Do vậy tỉnh Yên Bái đã đặt ra các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, quyết tâm “tăng tốc” để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Yên Bái phấn đấu trở thành một trong những tỉnh trọng điểm du lịch khu vực Miền núi phía Bắc trong những năm tới

Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đề ra 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) 6,8%; Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,3%; Công nghiệp - Xây dựng 26,3%; Dịch vụ 47,7%; Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm 3,7%; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 10.500 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng, mục tiêu phấn đấu đạt 3.150 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, riêng 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm 6,5% so với năm 2018…

Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo chung của Tỉnh ủy về mục tiêu, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, dồn sức, tăng tốc, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong đó tập trung thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, đột phá, phát triển”; thực hiện chủ đề của tỉnh năm 2019 "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả" một cách nghiêm túc, thực chất.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ trong 03 đột phá chiến lược. Đặc biệt thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; thực hiện liên thông hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công từ tỉnh đến bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và tới 180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; thiết thực quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát huy mạnh mẽ, toàn diện nhân tố con người, góp phần nâng cao năng suất lao động và chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông thôn; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, kết nối tỉnh và giao thông nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; trọng tâm cơ cấu lại nông lâm nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, hình thành rõ nét sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thiết thực nâng cao đời sống của nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với yêu cầu phát triển xanh, tạo động lực chủ đạo dẫn dắt tăng trưởng nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển thương mại, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến, tìm kiếm thị trường xuất khẩu đi đôi với phát triển thương mại nội địa; tiếp tục quan tâm mở rộng các ngành dịch vụ có ưu thế; ưu tiên phát triển các sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, sớm hình thành, phát triển thị trường du lịch nổi trội, khác biệt và chuyên nghiệp, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành một trong những tỉnh trọng điểm du lịch khu vực Miền núi phía Bắc trong những năm tới. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, an toàn, bền vững; siết chặt quản lý, tránh thất thoát, lãng phí. Hoàn thành cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Thiết thực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thu hút đầu tư; khuyến khích mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Đổi mới cơ chế quản lý thu - chi ngân sách.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong cộng đồng dân cư và huy động nhân dân tham gia xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh. Siết chặt kỷ cương trong quản lý tài nguyên, đất đai, tăng cường mức độ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và đổi mới quản lý, giám sát môi trường sinh thái. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện. Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xây dựng và phát huy giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thúc đẩy sự nghiệp văn hóa làm cốt lõi cho phát triển kinh tế văn hóa du lịch. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Cơ bản hoàn thành việc việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tập trung giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ thôi việc tự nguyện và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, bản, tổ dân phố không tiếp tục tham gia nhiệm vụ sau sắp xếp.

Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, nội chính, tư pháp, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh phức tạp. Duy trì và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đã có.

874 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h