Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Yên Bái

12/03/2019 10:12:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Yên Bái do ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình dịch lở mồm long móng tại xã Đông Cuông - Văn Yên

Ban Chỉ đạo của trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn tỉnh. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp; kim tra, đôn đc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chng dịch bệnh động vật khn cp trên địa bàn tỉnh. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

448 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h