Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/06/2020 07:16:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm mục tiêu phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị định và các văn bản pháp luật liên đến tố chức và hoạt động thừa phát lại để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tô chức, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về thừa phát lại.

Nội dung của kế hoạch bao gồm việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại và thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; rà soát, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó là rà soát, cập nhật, công bố danh sách thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; rà soát, công bố thủ tục hành chính về thừa phát lại; xây dựng Cơ sở dữ liệu về vi bằng và Quy chế khai thác, sử dung cơ sở dữ liệu về vi bằng; theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của thừa phát lại…

168 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h