Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/04/2019 07:26:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các ngành, các địa phương phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; phát huy tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai; thực hiện đúng thẩm quyền được giao, chỉ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; chủ động trong công tác quản lý, điều hành dự án; có giải pháp cụ thể nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai đối với các phòng, ban và cán bộ chuyên môn giúp việc có liên quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với việc triển khai của các nhà thầu, đặc biệt là việc chấp hành kế hoạch, tiến độ đã đề ra; kiểm soát chặt chẽ việc bố trí nhân sự, thiết bị thi công tại công trường theo đúng cam kết trong Hồ sơ dự thầu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình vi phạm hợp đồng, làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện (trường hợp cần thiết, thực hiện các thủ tục thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ triển khai và chất lượng công trình);

Tổ chức lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc của dự án, tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch đề ra; đối với các công việc chậm tiến độ so với kế hoạch, yêu cầu nhà thầu phải tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu, tài chính và thời gian thi công để bù tiến độ (chỉ thực hiện điều chỉnh tiến độ hoàn thành hạng mục khi thực sự cần thiết và do yếu tố khách quan mang lại); chủ động, khẩn trương trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; kiểm soát chặt chẽ đối với phần vốn tạm ứng, thực hiện thu hồi về ngân sách đối với các khoản tạm ứng nhưng không có khối lượng hoàn ứng theo đúng quy định.

Các với các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao; quản lý, theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án theo yêu cầu của cấp thẩm quyền (nếu có); phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị Chủ đầu tư và đề xuất, kiến nghị phương án tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành.

Các huyện, thị xã, thành phố có công trình trọng điểm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ, hợp tác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và không để tái lấn chiếm mặt bằng đã được giải phóng; phối hợp tốt với các chủ đầu tư, các sở, ban, ngành của tỉnh để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công theo đúng kế hoạch.

207 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h