Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái vững bước dưới cờ Đảng

03/02/2020 12:02:12 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 03/02/1930 đã trở thành cột mốc lịch sử trọng đại trong tiến trình phát triển của dân tộc ta; là bước ngoặt vô cùng quan trọng của cách mạng nước ta; chấm dứt sự bế tắc về đường lối cứu nước. Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất góp sức cùng cả nước viết nên những trang chói lọi của pho lịch sử dân tộc Việt Nam.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn, tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong lúc đất nước chìm trong đêm trường nô lệ. Ngày 03/02/1930 đã trở thành cột mốc lịch sử trọng đại trong tiến trình phát triển của dân tộc ta; là bước ngoặt vô cùng quan trọng của cách mạng nước ta; chấm dứt sự bế tắc về đường lối cứu nước.

Bằng sự dày công tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và truyền bá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, dẫn đến hình thành Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; gánh vác trách nhiệm lịch sử, thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, từ năm 1930 đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã dành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 - thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á - mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; đó là thắng lợi của cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ nền độc lập, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc; đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới gần 35 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đưa đất nước quá độ lên CNXH.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, CNH - HĐH và phát triển cường thịnh, có uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tròn 9 thập kỷ qua, Đảng ta không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển, đã thể hiện xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, tạo nên những truyền thống cực kỳ quý báu: Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; giữ vững sự gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung. Đảng ta được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có lúc bị kẻ thù dìm trong máu lửa vô cùng khốc liệt, có lúc tình thế cách mạng ngàn cân treo sợi tóc, có lúc phạm sai lầm nhưng Đảng ta thẳng thắng tự phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, nhận khuyết điểm và nghiêm khắc sửa chữa. Trước bao thử thách nặng nề, Đảng không ngừng phát triển bằng bản lĩnh chính trị vững vàng "dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tự đổi mới, chỉnh đốn mạnh mẽ, quyết liệt làm trong sạch Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng của đất nước. Từ trong thực tiễn phong phú, muôn màu ấy, Đảng luôn tự tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, đáp ứng kỳ vọng và sự tin yêu của nhân dân Việt Nam.

Ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta cùng với những thắng lợi hết sức to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã trải qua, giành được, các thế hệ cán bộ, Đảng viên càng thấm thía sâu sắc, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác đi đến bến bờ thắng lợi và đem lại cho nhân dân ta cuộc sống độc lập, tự do và ngày càng ấm no, hạnh phúc; như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh; là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.

Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất góp sức cùng cả nước viết nên những trang chói lọi của pho lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng khắp nơi trong cả nước đã tác động mạnh mẽ đến Yên Bái, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập hợp, đoàn kết đi theo cách mạng, tạo khí thế cách mạng của quần chúng dâng cao. Từ thực tiễn phong trào cách mạng, ngày 30/6/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ. Với tiền thân là Ban cán sự liên tỉnh đã mở ra dấu mốc lịch sử quan trọng về ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và là bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Từ đây, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ tỉnh, lớp lớp những người con trung kiên của quê hương đã hiến dâng trọn đời mình cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, góp phần làm nên Cách mạng Tháng 8 thành công, đập tan xiềng gông nô lệ của thực dân Pháp, phát xít Nhật thống trị hơn nửa thế kỷ, chấm dứt chế độ phong kiến hàng ngàn năm ở nước ta.

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền cùng toàn quân, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để cùng nhân dân cả nước giữ vững quyền tự do, độc lập và giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, góp phần giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa giang sơn, đất nước liền một dải và cùng cả nước bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, đồng tâm, hiệp lực, tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, sau hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, với ý chí và tinh thần cách mạng tiến công, cùng khát vọng mạnh mẽ đổi mới và phát triển, tỉnh ta đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đạt được kết quả quan trọng và toàn diện, tạo nên diện mạo mới, sức sống xã hội mới, hình ảnh mới cho quê hương Yên Bái như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận khi lên thăm, làm việc và tham dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019: "Chưa bao giờ Yên Bái có được cơ đồ như hôm nay”.

Với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đến nay cơ bản tỉnh Yên Bái về đích trước 01 năm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ đều đã hoàn thành ngay trong năm 2019; những chỉ tiêu cơ bản quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương đều đạt mức tăng trưởng cao, vượt bậc so với năm 2018. Thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc, tỉnh Yên Bái đã có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 44,6% số xã toàn tỉnh, bằng 280% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh (trong đó có 09 xã và 150 thôn, bản đặc biệt khó khăn), thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng nông thôn mới và huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 giảm 6,12%, còn lại khoảng 11%. 

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay từng ngày; môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo được cải thiện rõ nét, phản ánh bằng niềm tin và sự quan tâm của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của đất nước đến tỉnh Yên Bái. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng, tỉnh ta đã được Chính phủ chấp thuận tham gia chương trình hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm; văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu mới. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo toàn diện, có nhiều tiến bộ mới, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước, được Trung ương đánh giá cao. Vị thế, tầm vóc, vai trò của Yên Bái trong khu vực không ngừng được nâng lên.

Ghi nhận công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, chống kẻ thù xâm lược và trong sự nghiệp đổi mới của quân và dân Yên Bái, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh; gần 260 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 31 tập thể, 06 cá nhân được tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng chục tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, hàng ngàn tập thể, cá nhân được nhận huân, huy chương và rất nhiều phần thưởng cao quí khác vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ động viên khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đất nước, quê hương đang bước vào một thập kỷ phát triển mới với thời đại của nền kinh tế số, xã hội số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; dân tộc Việt Nam đang kỳ vọng lớn lao về một "Việt Nam thịnh vượng”; hòa trong khát vọng đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm: Đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái có cuộc sống ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, CNH, HĐH, hội nhập và phát triển. 

Trước mắt tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 phải cao hơn, tốt hơn, tiến bộ hơn so với năm 2019 như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo và tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận dụng tối đa lợi thế của tỉnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc của nhân dân, cùng nhau vun đắp, xây nên một quê hương Yên Bái đáng sống, xây nên hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”, để Yên Bái vững bước vào thời kỳ cách mạng mới; các thế hệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là đảng viên trong hệ thống chính trị, trong doanh nghiệp, đảng viên trẻ không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có khát vọng cống hiến, có ý chí và tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn đổi mới, sáng tạo, đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững sớm thực hiện thành công di nguyện của Bác Hồ kính yêu khi người về thăm Yên Bái hơn 60 năm về trước.

(Trích phát biểu của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi gặp mặt Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

824 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h