Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn bản mới

Phấn đấu đến năm 2020, 100% các cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến theo quy định

17/03/2017 10:23:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Đó là mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt ngày 15/3/2017

Cán bộ ngành văn thư, lưu trữ sắp xếp, phân loại tài liệu.

Mục tiêu tổng quát của ngành văn thư lưu trữ tỉnh Yên Bái là quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác văn thư, lưu trữ phải đảm bảo các yêu cầu: Nhanh chóng, chính xác, bí mật, hiện đại; giữ gìn được đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bảo vệ, bảo quản an toàn, phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ góp phần thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Nội dung chính của Quy hoạch văn thư, lưu trữ tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ. Quy hoạch hệ thống tổ chức bộ máy ngành văn thư, lưu trữ. Quy hoạch nhân lực ngành văn thư, lưu trữ. Quy hoạch chương trình đề tài nghiên cứu khoa học. Hệ thống cơ sở vật chất ngành văn thư, lưu trữ.

Trong đó, đến năm 2020, 100% các cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến theo quy định. Duy trì tỷ lệ sử dụng hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thư điện tử phục vụ cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin nội bộ đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh…

100% các cơ quan nhà nước trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả việc thu thập hồ sơ, tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoàn thiện hệ thống công cụ tra tìm tài liệu truyền thống và đẩy mạnh việc  xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác sử dụng tài liệu trong phạm vi toàn tỉnh....

Các giải pháp thực hiện quy hoạch bao gồm: hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý;  Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đảm bảo phát triển công tác văn thư, lưu trữ theo hướng toàn diện và bền vững; Nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành thực hiện quy hoạch, tập trung thực hiện toàn diện các nội dung quy hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cấp.

 Tập trung khai thác huy động các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển ngành văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ nhằm hiện đại hoá công tác quản lý, điều hành công tác văn thư, lưu trữ, tăng cường phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ việc sưu tầm, lưu trữ, bảo quản các tài liệu quý, hiếm về Yên Bái

 

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h