Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Khẩn trương chỉ đạo thực hiện nội dung Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

10/08/2018 13:35:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 251-KL/TU ngày 04/8/2018 của Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với Phương án sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn các huyện và thành phố Yên Bái:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Yên Bái khẩn trương chỉ đạo rà soát lại, hoàn chỉnh phương án sắp xếp đảm bảo bình quân chung từ 250 hộ đến 300 hộ/tổ dân phố; không vượt quá 200 hộ/ thôn; làm rõ các thôn, bản đặc thù dự kiến bố trí thấp hơn quy định (quy mô diện tích, dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán, khoảng cách đến trung tâm xã của từng thôn và ghi rõ vào cột ghi chú); đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương sát nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh phương án sắp xếp, gửi văn bản về Sở Nội vụ thẩm định trong ngày 11/8/2018.

2. Đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2021:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án, trong đó lưu ý làm rõ thông tin liên quan đến các xã dự kiến sát nhập (điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo…), những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Hoàn chỉnh phương án gửi văn bản về Sở Nội vụ thẩm định trong ngày 11/8/2018.

 3. Đối với Phương án sắp xếp đối với các chức danh kế toán, lái xe, y tế học đường, bảo vệ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh phương án, lập danh sách cụ thể các đối tượng trong diện sắp xếp, xác định vị trí việc làm hiện tại, phương án bố trí, sắp xếp của cơ quan, đơn vị; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gặp gỡ trao đổi, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận đối với những đối tượng được sắp xếp trong toàn cơ quan, đơn vị và đối với các cơ quan tiếp nhận đối tượng trong diện sắp xếp.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phân công lãnh đạo, cán bộ công chức trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.  

449 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h