Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn bản mới

Tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

08/05/2021 22:28:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

1. Về thành lập, tổ chức cách ly, quản lý đối với các khu cách ly tập trung

 a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại  Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh, các quy định tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định có liên quan khác, trong đó:

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tại các điểm cách ly của tỉnh đã được bố trí tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh; tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh quyết định thành lập bổ sung các khu cách ly của tỉnh theo diễn biến của dịch bệnh. 

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập và tổ chức việc cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của địa phương Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh đảm bảo an toàn, đúng quy định. Đồng thời căn cứ tình hình, diễn biến của bệnh tại địa phương, rà soát, chủ động, quyết định thành lập cách ly khu tập trung tại địa phương mình để tổ chức cách ly theo quy định; chủ động bố trí phương tiện, nhân lực, kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh - qua Sở Y tế, để tổng hợp báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

 Lưu ý trong công việc vận hành tại các khu cách ly tập trung

Tại các khu cách ly tập trung phải tổ chức phân khu hợp lý, bảo đảm theo đúng quy định; thành lập các Ban quản lý và xây dựng nội quy của khu cách ly (trách nhiệm của các bộ phận, của người được cách ly...), yêu cầu người cách ly ký cam kết và chấp hành nghiêm nội quy và các quy định về phòng, chống bệnh dịch (đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế và các quy định khác có liên quan). 

Cử cán bộ theo dõi, giám sát các camera liên tục 24/24h tại các khu cách ly tập trung, bảo đảm giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các bộ phận, người được cách ly, người phục vụ tại các khu cách ly tập trung không tuân theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định;  đảm bảo tuyệt đối an toàn và không xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

 b) Giao Sở Y tế:

Tiếp tục cập nhật để tập huấn đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống bệnh dịch cho tất cả các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung (bộ phận quản lý, bộ phận phục vụ ăn uống, bộ phận vệ sinh, bộ phận theo dõi nhiệt độ hàng ngày ...); không để những người chưa được tập huấn làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc giám sát, kiểm tra việc bảo đảm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung. 

Thường xuyên rà soát quy trình quản lý tại các khu tập trung trên địa bàn tỉnh, kịp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế để các cơ quan, đơn vị triển khai  thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

2. Về bàn giao, quản lý đối với người hoàn thành cách ly tập trung

Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy định về quản lý, bàn giao đối với người hoàn thành cách ly tập trung theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021, Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021; Công điện số 600/CĐ- BCĐ ngày 05/5/2021) và hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 579/SYT-NVY ngày 06/5/2021 về hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, quản lý các trường hợp  đã hoàn thành cách ly tập trung. 

Giao Sở Y tế căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, của Bộ Y tế chủ động kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn bàn giao, tiếp  nhận, quản lý các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung để triển khai thực hiện. 

Riêng đối với bàn giao, quản lý đối với người nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh: Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp trong công việc tuân thủ quy định về đón chuyên gia, lao động kỹ thuật và việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nơi cư trú, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất  xuất kinh doanh, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. 

 3. Về đánh giá thực hiện an toàn COVID tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú, bến xe, bến tàu

a) Giao Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng,  nhiệm vụ được giao:

Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khu vực dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn), cơ sở lưu trú, bến xe, bến tàu, các cơ quan, đơn vị khác (sau đây gọi chung là cơ sở) và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm/mức độ an toàn, phòng, chống bệnh COVID-19 theo các quy định hiện hành (Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động" và các quy định hiện hành; Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"; Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; Quyết định 2203/QĐ-BCĐG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống  dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình” và các hướng dẫn khác của cơ quan chức năng).

Tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Y tế tổng hợp trước ngày 15/5/2021. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 

b) Giao Sở Y tế:

Chỉ đạo thực hiện đánh giá an toàn tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể và phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm/mức độ an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 

Tổng hợp kết quả thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trước ngày 20/5/2021. 

4. Kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị

Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trước ngày 12/5/2021.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo phương châm: Huyện giám sát xã, xã giám sát thôn/bản/tổ dân phố.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

0 lượt xem
Ban Biên tập