Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Kiện toàn Tổ thông tin Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020”

14/08/2017 16:14:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Kiện toàn Tổ thông tin Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Tổ thông tin) gồm 14 thành viên. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ trưởng.

Lớp học nghề chăn nuôi lợn cái sinh sản tại xã Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình)

Thường trực Tổ thông tin của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020” đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông; được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tổ thông tin của Đề án có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác tư vấn dạy nghề; tiếp nhận, tổng hợp các thông tin chính thức của Đề án từ Ban Chỉ đạo tỉnh và các ngành liên quan để cung cấp cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Tổ thông tin làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. Kinh phí hoạt động của Tổ thông tin được bố trí tổng kinh phí của Đề án.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7 và thay thế Quyết định số 1183/QĐ - UBND ngày 11/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ban Biên tập