Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ

TRONG BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH YÊN BÁI QUA CÁC THỜI KỲ

TT

TÊN CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH

 

I. Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái

1

Đồng chí Hoàng Diệm – Uỷ viên Ban Thường vụ- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2

Đồng chí Thào A Tráng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Tống Chư – Uỷ viên Ban Thường vụ- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Uỷ Viên Ban Thường vụ chuyên trách Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Nguyễn Huy Hảo – Uỷ Viên Ban Thường vụ chuyên trách Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Nguyễn Đức Hiệp – Uỷ Viên Ban Thường vụ chuyên trách Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Nguyễn Đình Vỹ - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trực tiếp giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Yên Bái.

8

Đồng chí Sùng A Chơ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

9

Đồng chí Đinh Công Thâm – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn.

10

Đồng chí Lò Văn Ảnh – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu.

11

Đồng chí Hoàng Cao Hỷ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

12

Đồng chí Nguyễn Văn Tý – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

13

Đồng chí Vương Long Giang – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình.

14

Đồng chí Đàm Thái Thọ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên.

15

Đồng chí Dương Việt Tiến – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh.

16

Đồng chí Hà Lát – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh.

17

Đồng chí Phạm Văn Rầm – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 

II. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá I

1

Đồng chí Hoàng Diệm – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

2

Đồng chí Nguyễn Đình Vỹ – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Nguyễn Huy Hảo – Uỷ viên Ban Thường vụ - Uỷ viên thư ký Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Nguyễn Đức Hiệp – Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Trần Văn Đá – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Phạm Chỉnh – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Nguyễn Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh.

8

Đồng chí Nguyễn Văn Hứ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

9

Đồng chí Đinh Công Thâm – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ.

10

Đồng chí Lò Văn Ảnh – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu.

11

Đồng chí Nguyễn Văn Thản – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

12

Đồng chí Nguyễn Văn Tý – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

13

Đồng chí Lương Đức Vạn – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình.

14

Đồng chí Đàm Thái Thọ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên.

15

Đồng chí Phạm Xuân Hiểu – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn.

16

Đồng chí Nguyễn Văn Đạo – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.

17

Đồng chí Bùi Xuân Lý – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp chè Trần Phú.

 

III. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá II

1

Đồng chí Nguyễn Đình Vỹ – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2

Đồng chí Nguyễn Mạnh Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Hà Xuân Lân – Uỷ viên Ban Thường vụ - Uỷ viên thư ký Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Trần Văn Đá – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Phạm Chỉnh – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Đặng Trường Nhân – Uỷ viên Ban Chấp hành - Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Phạm Xuân Hiểu – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn.

8

Đồng chí Lò Văn Ảnh – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu

9

Đồng chí Sùng Nhà Của – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

10

Đồng chí Bùi Xuân Đông – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ.

11

Đồng chí Nguyễn Đắc Khái – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Yên Bái.

12

Đồng chí Nguyễn Văn Thản – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

13

Đồng chí Phạm Quang Vĩnh – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

14

Đồng chí Hoàng Hiếu – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình.

15

Đồng chí Hoàng Đạo – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên.

16

Đồng chí Phạm Quang Vĩnh – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

17

Đồng chí Nguyễn Bá Nga – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

18

Đồng chí Nguyễn Văn Đạo – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.

19

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên.

 

IV. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá III

1

Đồng chí Nguyễn Mạnh Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2

Đồng chí Lê Viết Thuận – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Hà Xuân Lân – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Đặng Tiến Lành – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Phạm Ngọc Khang – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Đặng Trường Nhân – Uỷ viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Đào Hồng Cừ – Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái.

8

Đồng chí Phạm Xuân Hiểu – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn.

9

Đồng chí Lò Văn Sùm – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu.

10

Đồng chí Bùi Xuân Đông – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ.

11

Đồng chí Nguyễn Văn Thản – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

12

Đồng chí Hoàng Hiếu – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình.

13

Đồng chí Hoàng Đạo – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên.

14

Đồng chí Nguyễn Văn Hứ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

15

Đồng chí Nguyễn Văn Dựng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

16

Đồng chí Hoàng Long Điện – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Nông trường Trần Phú.

17

Đồng chí Nguyễn Danh Điểm – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

18

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên.

19

Đồng chí Nguyễn Văn Đạo – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.

20

Đồng chí Bùi Tiến Lợi – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

21

Đồng chí Hà Văn Định – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh.

 

V. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá IV

1

Đồng chí Nguyễn Mạnh Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2

Đồng chí Lê Viết Thuận – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Hà Xuân Lân – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Đặng Tiến Lành – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Phạm Ngọc Khang – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Hà Ngọc Huynh – Uỷ viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Đặng Trường Nhân – Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh.

8

Đồng chí Phạm Tất Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái.

9

Đồng chí Nguyễn Văn Ngát – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh.

10

Đồng chí Đào Trương Chính – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu.

11

Đồng chí Bùi Xuân Đông – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ.

12

Đồng chí Vũ Xuân Hải – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

13

Đồng chí Hoàng Hiếu – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình.

14

Đồng chí Trần Văn Sơn – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên.

15

Đồng chí Đoàn Thanh Giồng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

16

Đồng chí Nguyễn Văn Dựng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

17

Đồng chí Hà Văn Luật – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn Chấn.

18

Đồng chí Đồng Quang Hưng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thanh tra tỉnh

19

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên.

20

Đồng chí Hoàng Đức Vượng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

21

Đồng chí Hà Văn Định – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh.

22

Đồng chí Trần Văn Tỳ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

23

Đồng chí Nguyễn Quan Soạn – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

24

Đồng chí Nguyễn Văn Trình – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

 

VI. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá V

1

Đồng chí Lê Viết Thuận – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2

Đồng chí Đoàn Quang Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Hán Văn Tính – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Nguyễn Văn Ngát – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Hà Ngọc Huynh – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái.

8

Đồng chí Đặng Trường Nhân – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh.

9

Đồng chí Cao Xuân Chiểu – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

10

Đồng chí Vũ Xuân Hải – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

11

Đồng chí Hà Minh Tiến – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn.

12

Đồng chí Đoàn Thanh Giồng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

13

Đồng chí Đào Trương Chính – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu.

14

Đồng chí Phan Long Định – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến huyện Yên Bình.

15

Đồng chí An Viết Hoà – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

16

Đồng chí Trần Văn Sơn – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên.

17

Đồng chí Bùi Quốc Trình – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ.

18

Đồng chí Nguyễn Đình Nhu – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh.

19

Đồng chí Dương Đình Chiến – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

20

Đồng chí Nguyễn Thành Công – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ.

21

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh.

22

Đồng chí Hoàng Đức Vượng – Uỷ viên Ban Chấp hành –Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

23

Đồng chí Đồng Quang Hưng – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chánh Thanh tra tỉnh.

24

Đồng chí Trần Văn Nhỡ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

25

Đồng chí Nguyễn Xuân Khoẻ – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên.

 

VII. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá VI

1

Đồng chí Đoàn Quan Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2

Đồng chí Nguyễn Trung Thái – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3

Đồng chí Hán Văn Tính – Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

4

Đồng chí Nguyễn Đình Nhu – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5

Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6

Đồng chí Kim Ngọc Sự – Uỷ viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7

Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái.

8

Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh.

9

Đồng chí Đoàn Quyết Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh.

10

Đồng chí Cao Xuân Chiểu – Uỷ viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

11

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Uỷ viên Ban Chấp hành – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

12

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh

13

Đồng chí Phạm Quốc Tuấn – Uỷ viên Ban Chấp hành – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

14

Đồng chí Ngô Thanh Giang – Uỷ viên Ban Chấp hành – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

15

Đồng chí Đỗ Văn Dự – Uỷ viên Ban Chấp hành – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh.

16

Đồng chí Đoàn Thanh Giồng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

17

Đồng chí Đào Trương Chính – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu.

18

Đồng chí Bùi Quốc Trình – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ.

19

Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Chấn.

20

Đồng chí An Viết Hoà – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên.

21

Đồng chí Phan Long Định – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến huyện Yên Bình.

22

Đồng chí Hoàng Đình Văn – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên

23

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên.

24

Đồng chí Bùi Đức Tựa – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn.

25

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h