Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ năm 1990 đến nay

08/05/2020 09:01:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ ngày thành lập đến nay trải qua gần 30 năm xây dựng và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Hội CCB tỉnh Yên Bái đã không ngừng phấn đấu, thể hiện tốt vai trò là một tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đồng chí Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao tặng Nhà tình nghĩa cho CCB Lương Đình Đởm tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái được thành lập ở 04 cấp: cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cấp xã, phường, thị trấn và tương đương ở thôn, bản, tổ dân phố và tương đương có các chi, phân Hội trực thuộc Hội cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và là thành viên Ban Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố. Từ khi mới thành lập chỉ có 125/178 Hội cơ sở ở xã, phường, thị trấn; 07 Hội cơ sở trong các cơ quan hành chính, doanh nghiệp Nhà nước, với 7.200 hội viên, đến tháng 3/2020, toàn Hội có 10 tổ chức Hội trên cơ sở, 241 Hội cơ sở, 1.421 chi hội với tổng số 35.670 cán bộ, hội viên; trong đó Đảng viên là 11.086 đồng chí; Cán bộ Hội các cấp 507 đồng chí (cấp tỉnh 11 đồng chí, cấp huyện và tương đương; 23 đồng chí; cấp xã phường 473 đồng chí); hội viên là cấp tướng 04 đồng chí; Hội viên là sỹ quan 14.773 đồng chí; hội viên là QNCN, HSQCS 21.945 đồng chí; hội viên là nữ có 2.006 đồng chí; hội viên là dân tộc ít người có 14.417 đồng chí; hội viên là theo đạo Phật 1.003 đồng chí; theo đạo Thiên chúa và các đạo khác 863 đồng chí; hội viên là là thương binh 1.651 đồng chí, bệnh binh 554 đồng chí; hội viên bị nhiễm chất độc da cam 668 đồng chí; Anh hùng Lao động 03 đồng chí; hội viên hoạt động trước Cách mạng tháng 8/1945 07 đồng chí; hội viên là CCB thời kỳ chống Pháp 1.098 đồng chí; chống Mỹ cứu nước 11.377 đồng chí; hội viên thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 23.195 đồng chí; (hiện nay còn 6.010 đồng chí CCB chưa tham gia vào Hội); Ban chấp hành đồng chí Hội CCB tỉnh có 25 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 07 đồng chí, Chủ tịch 01 đồng chí, Phó Chủ tịch 02 đồng chí; Cấp huyện và tương đương có 224 đồng chí, Thường vụ có 61 đồng chí, Chủ tịch 10 đồng chí, Phó Chủ tịch 13 đồng chí; Cấp xã phường và tương đương có 2.167 đồng chí, Ban Thường vụ 518 đ/c, Chủ tịch 216 đồng chí, Phó Chủ tịch 215 đồng chí.

Từ khi thành lập đến nay Hội CCB tỉnh Yên Bái không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội là: Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Động viên các CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCB; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Từ đó đã khẳng định được vị trí, vai trò của Hội là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

4137 lượt xem
Ban Biên tập