Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công văn về tiền lương, phụ cấp lương đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật lao động và theo mức lương tối thiểu vùng 2016

Công văn về tiền lương, phụ cấp lương đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật lao động và theo mức lương tối thiểu vùng 2016

Thông báo danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu

Thông báo danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu