Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Gia đình tôi có thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, sau khi nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận hành chính công, trong thời gian hẹn chờ lấy sổ tôi có nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ nhà đất của Chi Cục thuế với số tiền lớn. Sau khi tìm hiều và được cán bộ các ban, ngành giải thích hướng dẫn là gia đình tôi thuộc đối tượng người dân tộc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần nào, mà hộ khẩu thường trú thuộc xã 135 thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Vậy tôi kính mong cơ quan chức năng trả lời giúp gia đình tôi nội dung sau: Từ khi nhận được thông báo thuế tôi có bao nhiêu thời gian để bổ sung hồ sơ (tôi thấy nội dung tại mục 21 của thông báo thuế cho gia đình tôi tổng cộng có 90 ngày để nộp tiền, hạn cuối cùng chậm nhất là ngày 27/4/2021), thời gian bổ sung hồ sơ này được quy định tại điều nào khoản nào trong luật? Sau khi nhận được thông báo thuế, tôi có đơn đề nghị bổ sung hồ sơ và kèm văn bản miễn giảm tiền sử dụng đất, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã để đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền thuế để gia đình tôi được hưởng chế độ miễn giảm. Vậy trong bao nhiêu thời gian, cơ quan thuế phải trả lời gia đình tôi có được miền giảm hay không?Nếu cơ quan thuế không tính lại thuế cho gia đình tôi thì tôi phải đến phòng nào của thuế để giải quyết? Nếu đến ngày 27/4/2021, để tránh bị phạt, gia đình tôi sẽ nộp tiền vào kho bạc, sau này được miễn giảm thì cơ quan nào sẽ thực hiện thủ tục để tôi nhận lại số tiền đã nộp? Tôi kính mong cơ quan chức năng trả lời rõ những ý kiến thắc mắc của gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Người hỏi: Công dân Phùng Văn Tiến / Địa chỉ: xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 10/04/2021

Câu trả lời:

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

 Tại khoản 1, khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.”.

 Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định:

 “2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Tại Điều 9 Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT (Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT) ngày 22 tháng 06 năm 2016 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyn hsơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Kê khai hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai: giao đất, cho thuê đất, chuyn Mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) khi công nhận quyền sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất và chuyn đi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Tiếp nhận Thông báo nộp các Khoản nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và các Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai do cơ quan thuế chuyn đến theo quy định tại Thông tư này.

4. Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các Khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với các Khoản nghĩa vụ tài chính chậm nộp.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đã nộp.

Tại khoản 41 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định:

            “4. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế không quá 15 ngày ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ; thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến…

Tại Điều 12 Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định:

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan thuế

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. Trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ đxác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin.

3. Xác định và ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo các Mu tương ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo các Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; …”

Tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái quy định:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức; Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trả lại ngay trong ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định…

            Tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

2. Việc thu, nộp và hoàn trả nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

b) Trường hợp số tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp trước đây lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên trường hợp công dân Phùng Văn Tiến hỏi được thực hiện như sau:

1. Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất  tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và môi trường cấp huyện, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đã nộp.

Do đó khi đã ban hành Thông báo nộp Tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ nhà đất của Cơ quan Thuế thì không có quy định về thời gian bổ sung hồ sơ miễn, giảm.

Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế. Trường hợp sau khi có Thông báo của Cơ quan thuế về nghĩa vụ tài chính hộ gia đình phải nộp cho Ngân sách nhà nước, hộ gia đình mới phát hiện gia đình thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì đề nghị hộ gia đình liên hệ ngay với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện để được bổ sung hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Về thời gian cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất (được miễn, giảm hay không được miễn, giảm) không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và môi trường chuyển đến.

3. Trường hợp số tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp trước đây lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.

 Nơi nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền sử dụng đất nộp thừa là cơ quan thuế nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế.

Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Yên Bái để Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trả lời công dân Phùng Văn Tiến.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Cục Thuế tỉnh Cục Thuế tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 20/05/2021