Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, hiện nay cơ quan nào tham mưu thực hiện “Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030" theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/20219 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã triển khai Đề án triển khai đến đâu rồi, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Văn Đào / Địa chỉ: Phường Hồng Hà, TP Yên Bái / Ngày hỏi: 02/10/2021

Câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”; Công văn số 3266/BNV-ĐT ngày 01/7/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 1659/QĐ- TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1959/UBND-NCPC ngày 10/7/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 cùa Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao cho Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Đề án.

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, năm 2020 Sở Nội vụ đã có công văn gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát thực trạng năng lực, trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 0I/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; nghiên cứu đề xuất nhu cầu, kinh phí thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị theo Đề án 1659 gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Căn cứ nhu cầu cùa các cơ quan, đơn vị Sở Nội vụ đã có văn bản số 717 /SNV-CCVC ngày 31/7/2020 về việc đăng ký nhu cầu, đề xuất kinh phí triển khai thực hiện Đ án với Bộ Nội vụ theo quy định, cụ thể:

- Bồi dưỡng ngoại ngữ bậc 3 trở lên: 3.615 CBCCVC;

- Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành cho viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 15 người;

- Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo: 20 người.

Bên cạnh đó nhằm triển khai hiệu qủa Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 trong đó có chính sách hỗ trợ bồi dưỡng Tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức như sau:

"Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đề án số 11 -ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 giáo viên dạy tiếng Anh của các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, giáo viên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết sổ 70/2020/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một s chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025) được c đi bồi dưỡng trình độ Tiếng Anh quốc tế sau khi tốt nghiệp có chứng chỉ được hỗ trợ 01 lần tùy theo từng mức điểm như sau:

a) Đạt 6.0 điểm IELTS hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương: 15 triệu đồng/chứng chỉ;

b) Đạt 6.5 điểm IELTS hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương: 20 triệu đồng/chứng chỉ;

c) Đạt 7.0 điểm IELTS hoặc chứng ch Tiếng Anh quốc tế tương đương: 25 triệu đồng/chứng chỉ;

d) Đạt 7.5 điểm IELTS hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương: 30 triệu đồng/chứng chỉ;

đ) Đạt 8.0 điểm IELTS hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương: 40 triệu đồng/chứng chỉ.”

Trên đây là câu trả lời công dân của Nội vụCổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 15/10/2021