Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội) của xã. Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023) cũng không quy định nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí công chức cấp xã mà quy định chung chung dẫn đến đùn đẩy nhiệm vụ giữa 2 công chức văn hóa - xã hội. Trong quyết định phân công của xã cũng ghi chung chung làm cho công chức lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều văn bản lãnh đạo chuyển không đúng chức năng nhiệm vụ khiến hiệu quả công việc không cao. Do vậy, tôi kiến nghị cơ quan quản lý tham mưu cho tỉnh có văn bản xác định rõ nhiệm vụ giữa các vị trí có 2 công chức đảm nhiệm. Ví dụ như: Y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình và thanh niên... Đề nghị cơ quan quản lý hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ đối với một số nội dung thuộc lĩnh vực nêu trên để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: Công dân Hoàng Nam Thái / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 02/08/2023

Câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ trả lời công dân Hoàng Nam Thái như sau:

Trên cơ sở Nghị định số 34/2019NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó tại khoản 5, Điều 5 đã quy định cụ thể ngành đào tạo phù hợp với chức danh Văn hóa – xã hội, cụ thể như sau:

“Công chức đảm nhiệm công tác văn hóa, thể dục thể thao du lịch, thông tin truyền thông, phải tốt nghiệp một trong các nhóm ngành đào tạo: Quản lý văn hóa, văn hóa du lịch, Quản lý thể dục thể thao;

Công chức đảm nhiệm công tác lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình trẻ em và thanh niên phải tốt nghiệp một trông các nhóm ngành đào tạo: Công tác xã hội; Quản lý lao động tiền lương, Bảo trợ xã hội, Tôn giáo, Bảo hiểm, Kinh tế lao động, Tài chính, Kế toán”.  

Đồng thời tại khoản 1 Điều 21 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định “Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ được giao của chức danh công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm”.     

Với quy định nêu trên, nhiệm vụ của chức danh Văn hóa - xã hội đối với từng công chức đã được quy định cụ thể, phù hợp với tiêu chuẩn ngành đào tạo trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức cấp xã.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 Chính phủ ban hành quy định về  cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 2397/UBND-NC ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh, trong đó có giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đảm bảo theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/08/2023