Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Văn Yên tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp

08/12/2019 08:28:21 Xem cỡ chữ Google
Được Tỉnh ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Đảng bộ huyện Văn Yên đang tích cực triển khai các bước để tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra cuối tháng 5/2020. Đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư huyện uỷ Văn Yên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Trung tâm TT-VH huyện Văn Yên về nội dung này như sau:

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên

Phóng viênThực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về Đại hội Đảng các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã triển khai kế hoạch cho Đại hội Đảng các cấp như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện uỷ Văn Yên: Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy đã bám sát nội dung các văn bản của cấp trên về Đại hội Đảng, kịp thời cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp mình để tổ chức quán triệt học tập và thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 02 Kế hoạch, 02 Hướng dẫn và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu cho ban Thường vụ thường xuyên theo dõi, cập nhật, xem xét trả lời những ý kiến của các cấp ủy cơ sở; báo cáo tiến độ tổ chức triển khai thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại Kế hoạch số 185 ngày 16/7/2019 của Huyện ủy, Huyện ủy đã cụ thể hóa nội dung, yêu cầu, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, cụ thể:

-  Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi của cả nước. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Văn Yên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng xuyên suốt từ nay cho đến hết năm 2020, theo đó đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trước hết là người đứng đầu, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đó là điều kiện để Đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

- Tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực;

- Cấp ủy các cấp phải lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của cấp uỷ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Hiện nay, các đảng ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đang tiến hành việc tổ chức đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và theo kế hoạch đề ra, đến ngày 31/12/2019 hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các cấp ủy cơ sở đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung đại hội theo đúng kế hoạch (dự kiến đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3/2020 và đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 5/2020).

Phóng viênĐiểm nhấn quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội ở Văn Yên là việc lựa chọn nhân sự vào cấp ủy khóa mới, Theo đó, huyện Văn Yên hướng đến mục tiêu trên 80% Bí thư hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Thực hiện mục tiêu này, Ban Thường vụ huyện uỷ Văn Yên đã triển khai công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội như thế nào?

Đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện uỷ Văn Yên: Tại Kết luận số 428 ngày 02/10/2019 của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực các huyện, thị, thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Huyện ủy Văn Yên: phấn đấu thực hiện khoảng 80-90% bí thư hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương, tương ứng 20 đến 22 xã (tính theo số xã, thị trấn của huyện, sau khi thực hiệp sáp nhập 04 xã)Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của cấp trên, trên cơ sở kết quả đánh giá, phân xếp loại cán bộ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực cán bộ và chiều hướng phát triển của cán bộ, căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh đã xây dựng để đánh giá lại thực chất của đội ngũ cán bộ, qua đó đưa ra khỏi diện quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn; đồng thời đánh giá, lựa chọn bổ sung cán bộ ngoài diện quy hoạch đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đưa vào quy hoạch. Qua đó xem xét, lựa chọn nhân sự, dự kiến phương án cấp ủy huyện, cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Với mục tiêu phấn đấu 80-90% Bí thư hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương (tương đương 20 đến 22 xã, thị trấn trong toàn huyện). Căn cứ tình hình thực tiễn công tác cán bộ, phương án quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách, xây dựng phương án cụ thể nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy: đối với những địa phương khó khăn về nhân sự, cho bổ sung thêm 01 phó bí thư cấp ủy cấp xã, trước đại hội; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, quyết định điều động, luân chuyển 05 cán bộ huyện về xã và 05 cán bộ xã sang xã; trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét điều động, luân chuyển cán bộ để đảm bảo có ít nhất là 20 xã (80%) có Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã không là người địa phương.

Phóng viên: Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XVI cũng là giai đoạn “nước rút” để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra. Vậy, Văn Yên sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì thưa đồng chí Bí thư Huyện uỷ

Đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện uỷ Văn Yên: Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong thời gian tới huyện Văn Yên tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, phát huy được sức mạnh đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tinh thần quyết tâm, gương mẫu đi đầu, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân để khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêuNghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Hai là, Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện.

Ba là, Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để tập trung phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.Tiếp tục có những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân,chất lượng nguồn nhân lực, làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động để xoá đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tinh thần, trách nhiệm, ý thức, đạo đức công vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư Huyện uỷ./. 

 

371 lượt xem
Theo Báo Yên Bái CTV: Hồng Vân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h