Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

24/12/2020 17:10:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 187/TB-VP thông báo Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 ngày 16/12/2020.

Ngày 16/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Qua ý kiến của các đại biểu, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh nhất là các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Đối với các Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên cơ sở các Nghị quyết Kỳ họp thứ 20 - Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu xây dựng, hoàn thiện và ban hành các đề án, kế hoạch, hướng dẫn để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 1 năm 2021.

II. Đối với các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và ngân sách nhà nước năm 2021

1. Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

(1) Bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021.

(2) Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, các địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp mình và thực hiện giao kế hoạch nhà nước năm 2021 xong trước ngày 31/12/2020. Khuyến khích các sở, ngành, địa phương đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

(3) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND gồm: Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Triển khai thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số, thích ứng Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Triển khai tốt các hoạt động đối ngoại, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

Để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 cho các đơn vị, địa phương phù hợp với khả năng và tình hình thực tế, đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; tổ chức việc công khai dự toán ngân sách đúng quy định.

(2) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết về thu ngân sách năm 2021 trong đó phải làm rõ từng nguồn thu, từng sắc thuế, phân kỳ thực hiện theo từng tháng, từng quý; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý ngân sách nhà nước; cơ cấu lại chi ngân sách trong từng lĩnh vực, dành nguồn để tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ chi thiết yếu, chi tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

(3) Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán, đảm bảo chi an sinh xã hội, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(4) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; quản lý, sử dụng khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Để triển khai hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2021 - Nguồn vốn ngân sách cấp huyện (902,9 tỷ đồng) trước ngày 31/12/2020 bảo đảm đúng Luật Đầu tư công. Trước ngày 10/01/2021 gửi quyết định phân bổ chi tiết về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

(2) Căn cứ mức vốn kế hoạch được giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án ngay từ đầu năm; đối với các dự án khởi công mới yêu cầu hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng các công trình trong quý I/2021. Các đơn vị chủ đầu tư phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết đến từng dự án. Chậm nhất tháng 02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai, giải ngân đối với từng dự án cụ thể.

(3) Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư khác, nhất là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và trong nhân dân để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước.

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo tuân thủ Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

III. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tháng 12/2020

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của tháng 12 cũng như cả năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yên cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành kế hoạch năm để nỗ lực, cố gắng, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về thu, chi ngân sách

a) Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Hải quan, các địa phương xây dựng kịch bản chi tiết thu ngân sách những ngày cuối năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đối với tất cả các nguồn thu. Có giải pháp, phương án tăng thu bù đắp cho các khoản bị hụt thu.

b) Sở Tài chính chủ trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về dự toán ngân sách năm 2020 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách theo dự toán được giao; đôn đốc, kiểm soát các nhiệm vụ chi đã được giao dự toán, nhất là chi an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất,...

2. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bố trí cán bộ, làm thêm giờ, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ, công tác thẩm định, quyết định đầu tư, thanh toán và giải ngân các dự án.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, nắm bắt tiến độ giải ngân các nguồn vốn; báo cáo tiến độ giải ngân theo định kỳ hằng tuần; kịp thời báo cáo tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020.

c) Các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán các dự án đầu tư, không để tình trạng dồn thanh toán vào những ngày cuối năm.

d) Các sở, ngành, các địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án năm 2021, trong đó lưu ý các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

đ) Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị, địa phương để đánh giá, phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2020.

3. Lĩnh vực nông nghiệp (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương)

- Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển và kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

- Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 và xây dựng kế hoạch nông thôn mới năm 2021 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Kiểm tra, đôn đốc sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo khung lịch thời vụ; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống các ảnh hưởng của thời tiết xấu.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. Đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) theo kế hoạch.

- Kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo cung ứng thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thời điểm cuối năm.

4. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ (giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương)

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2020.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, tăng giá trái quy định; kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Giao Sở công thương chủ trì, phối hợp Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

5. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương)

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm.

- Hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương năm 2020 đảm bảo thời gian quy định.

6. Lĩnh vực tài nguyên và Môi trường (giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương)

- Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 đạt trên 1.400 tỷ đồng.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc các dự án phát triển quỹ đất trong giai đoạn 2016-2019 theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng.

7. Văn hóa, xã hội

a) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì):

Thực hiện chương trình năm học 2020-2021, tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúc học kỳ I; bồi dưỡng đội tuyển, chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.

b) Lĩnh vực Y tế (Giao Sở Y tế chủ trì):

Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh theo mùa. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn trong dịp cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các dự án mua sắm trang thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2020 được giao.

c) Lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội (Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì):

Duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chủ động rà soát hộ đói giáp hạt và kịp thời đề xuất, tham mưu biện pháp hỗ trợ sớm, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong nhân dân. Rà soát, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương, phấn đấu năm 2021 giảm 2,05% hộ nghèo so với năm 2020 (chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020). Chuẩn bị tốt công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 d) Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì): Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các sự kiện chính trị từ nay đến hết năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

8. Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội (giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

9. Các nhiệm vụ khác:

- Hoàn thành xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; chuẩn bị tốt chương trình công tác năm 2021; triển khai đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiến hành đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức theo quy định.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các công việc liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

 

315 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h