Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương

08/09/2020 16:08:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/9/2020. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái. Quy chế được ban hành nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tập trung, thống nhất trên địa bàn tỉnh; Hiện đại hóa việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức  nhằm hỗ trợ tối ưu việc khai thác, chia sẻ, tích hợp dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức, viên chức đến các hệ thống liên quan; Phục vụ công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức; Tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước.

Cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức gồm có: Cơ quan nhà nước; Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc quản lý phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức.

Phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức là công cụ phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, khai thác và sử dụng thông tin về hồ sơ cán bộ công chức viên chức và người lao động theo Nghị định 68, là thành phần trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh và được triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh. Địa chỉ truy cập phần mềm: http://ccvc.yenbai.gov.vn

Cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản người dùng để đăng nhập, quản lý, khai thác sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 68, được phép sử dụng tài khoản quản trị phần mềm để quản lý tài khoản đăng nhập sử dụng phần mềm, cấp tài khoản, phân quyền sử dụng tài khoản người dùng cho cơ quan, đơn vị được phân cấp về công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 68. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu phân cấp tài khoản cho các đơn vị trực thuộc phải thống nhất với Sở Nội vụ bằng văn bản để được cấp bổ sung tài khoản đơn vị. Cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm có trách nhiệm bảo quản, bảo đảm an toàn về tài khoản đơn vị. Việc quản lý tài khoản phải được tổ chức chặt chẽ khi có sự thay đổi về tổ chức, nhân sự quản lý tài khoản.

Phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức theo mô hình ba cấp sau. Trong đó cấp cơ sở là cấp có trách nhiệm cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu ở các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Cấp Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đặc thù, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp Sở, cấp huyện) là cấp có trách nhiệm cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu ở Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đặc thù, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, quản lý, khai thác dữ liệu và tổ chức triển khai phần mềm đến các đơn vị thuộc quyền quản lý. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ủy quyền Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong phạm vi thuộc quyền quản lý.

Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc quản lý, sử dụng; đồng thời trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai phần mềm đến cấp sở, cấp huyện; tổng hợp, báo cáo và lưu trữ hồ sơ điện tử của cán bộ công chức viên chức cấp sở, cấp huyện và cấp cơ sở.

601 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h