Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

28/02/2021 07:07:04 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh mới ban hành Công văn số 504/UBND-TNMT yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn; trong quá khai thác, sử dụng và thẩm định nguồn gốc thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn để xây dựng, thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội  của sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đơn vị cung cấp tài liệu có đủ thẩm quyền theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ; (ii) ngoài ra, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức và việc thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các quy định của Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khí tượng thủy văn năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác và sử dụng thông tin khí tượng thủy văn, việc thực hiện cung cấp các thông tin, số liệu đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Công ty: TNHH Xuân Thiện Yên Bái, Cổ phần Thủy điện Văn Chấn và các chủ công trình hồ chứa thủy điện khác cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Đôn đốc các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng và chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác lắp đặt, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, máy đo khí tượng thủy văn, yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn hoàn thành việc kiểm định thiết bị đo khí tượng thủy văn theo yêu cầu tại Thông báo số 1672/TB-TCKTTV ngày 18/11/2020 của Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Giám sát, đôn đốc việc khắc phục tồn tại của các đơn vị được kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục tồn tại gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật khí tượng thủy văn, nâng cao nhận thức và việc thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn đối với các chủ hồ thủy lợi; đôn đốc các chủ hồ thủy lợi thực hiện việc quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, giám sát việc khai thác sử dụng tài nguyên nước, tổ chức cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát tài nguyên nước theo quy định.

Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật khí tượng thủy văn, nâng cao nhận thức và việc thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn đối với các chủ hồ thủy điện; đôn đốc các chủ hồ thủy điện thực hiện việc quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, giám sát việc khai thác sử dụng tài nguyên nước, tổ chức cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát tài nguyên nước theo quy định; đôn đốc các Công ty: TNHH Xuân Thiện Yên Bái, Cổ phần Thủy điện Văn Chấn khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra nêu tại Thông báo số 1672/TB-TCKTTV của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thực hiện cung cấp các thông tin, số liệu đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn, thông tin giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước theo quy định.

Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật khí tượng thủy văn, nâng cao nhận thức và việc thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trong quá trình lập dự án, thiết kế, thẩm định các dự án, quản lý vận hành công trình giao thông theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn cho các công trình dự án phục vụ cho các hoạt động khí tượng thủy văn cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai của địa phương theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 53 Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách bảo đảm ngân sách nhà nước cho các hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai của địa phương theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 53 Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về khí tượng thủy văn, theo dõi việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tăng cường theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn;

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về khí tượng thủy văn, tham gia bảo vệ công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn các xã.

310 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h