Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tuần công tác từ 14/12 đến 20/12/2020

21/12/2020 07:12:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0; Kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần công tác vừa qua.

1. Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0

Tại Quyết định 3167/QĐ-UBND, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0 là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng CQĐT tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.

Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu Xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần của Kiến trúc CQĐT tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0 nhằm đảm bảo các điều kiện để kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin thông qua việc tuân thủ các danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; đảm bảo khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, tránh trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống ứng dụng CNTT theo điều kiện thực tế của tỉnh; …

2. Kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025

Theo kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 4%/năm theo chuẩn nghèo của giai đoạn 2021-2025; dự kiến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm khoảng 2% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu trong năm 2021, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh để củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, các thôn, xã đặc biệt khó khăn; mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

Dự kiến tổng nguồn lực huy động thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh là trên 6.532.511 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.842.511 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương: 360.000 triệu đồng; Nguồn vốn NGO, ODA: 800.000 triệu đồng; Vốn huy động của cộng đồng, doanh nghiệp: 30.000 triệu đồng; Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội: 3.500.000 triệu đồng.

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về công tác giảm nghèo nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để người nghèo chủ động phấn đấu vươn lên, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình để thoát nghèo bền vững.

3. UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Cụ thể, kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định; rà soát, đánh giá tình hình nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn, trong đó bao gồm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo quy định, tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Công nhận xã Vũ Linh (huyệnYên Bình), xã Thạch Lương, xã Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định 3238/QĐ-UBND, Quyết định 3245/QĐ-UBND, 3246 công nhận xã Vũ Linh (huyện Yên Bình), xã Thạch Lương, xã Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giao UBND Yên Bình chỉ đạo xã Vũ Linh, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo xã Thạch Lương và xã Nghĩa Lộ tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Vũ Linh, xã Thạch Lương và xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

5. Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tại Quyết định 3188/QĐ-UBND, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch phân khu cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Khu vực lập quy hoạch phân khu Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình thuộc địa giới hành chính xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Phía Bắc giáp khu dân cư đường Hoàng Thi; Phía Nam giáp khu vực sản xuất nông nghiệp; Phía Tây giáp đường Quốc lộ 70; Phía Đông giáp đất trồng cây lâm nghiệp và khu dân cư thôn Ao Khoai. Tổng diện tích lập quy hoạch 53ha, trong đó đất công nghiệp chiếm 72,08%.

Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bao gồm các ngành sản xuất chính như may mặc, chế biến gồ rừng trồng, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, sản xuất hàng tiêu dùng...

6. Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, trong đó có nội dung về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định…; xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em…

Các địa phương trong tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

7. Tỉnh Yên Bái điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm OCOP năm 2020

Theo Quyết định 3089/QĐ-UBND điều chỉnh thay đổi tên sản phẩm cho 23 sản phẩm; điều chỉnh bổ sung sản phẩm mới cho 18 sản phẩm và điều chỉnh sản phẩm không thực hiện gồm 17 sản phẩm.

8. Tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái cho 7 cá nhân

UBND tỉnh ban hành Quyết định 3166/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái cho 07 cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc ở loại hình nghệ thuật Trình diễn dân gian; loại hình nghệ thuật Tiếng nói, chữ viết; loại hình nghệ thuật Tập quán xã hội và tín ngưỡng…

 

 

452 lượt xem
Thanh Thủy (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h