Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

10/06/2021 18:56:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 xem xét, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Tờ trình và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung Chương trình hành động được xây dựng công phu, khoa học, sát thực, đồng bộ; hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ tỉnh, vừa liên thông, đồng bộ, thống nhất với Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, ban hành Chương trình hành động của cấp mình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thống nhất với Chương trình hành động của Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Ngay sau khi Chương trình hành động của Tỉnh ủy được ban hành, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Về báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện và dự thảo Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo và dự thảo Kết luận; trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành. Trong đó nhấn mạnh một số điểm nổi bật, cụ thể như sau:

Về kết quả đạt được: Những năm qua, Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát, triển khai thực hiện hết sức hiệu quả Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 72-KH/TU, Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn.

Có thể nói, việc sắp xếp tổ chức bộ, máy, tinh giản biên chế là một việc làm khó, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, đồng lòng vì mục tiêu chung.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW đã được triển khai hết sức quyết liệt nhưng cũng rất thận trọng, bài bản, đồng bộ, thống nhất trên quan điểm: công khai, minh bạch, nhất quán, nhân văn, không cầu toàn, không nóng vội, lấy công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục làm căn bản, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất trong hành động và đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Trong đó, chúng ta đã mạnh dạn thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao, góp phần cải cách thủ tục hành chính, khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Cùng với đó, chúng ta cũng đã thực hiện đồng bộ việc thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã, qua đó, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả đó đã đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm sáng, điển hình tiêu biểu của cả nước, được Trung ương đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trong dự thảo Báo cáo đã nêu. Một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn, chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong tổ chức và hoạt động như hoạt động của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã; mô hình Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. 

Ngoài ra, còn một số mô hình tổ chức trong quá trình hoạt động đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần tiếp tục xem xét, đánh giá và hoàn thiện như: các Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng cấp huyện, trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện....

Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhất là việc cấp có thẩm quyền chậm ban hành các văn bản hướng dẫn; nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chậm đổi mới tư duy, thiếu tính chủ động, sáng tạo làm ảnh hưởng phần nào đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung như dự thảo Báo cáo đã nêu. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và căn cứ điều kiện thực tiễn, sự chỉ đạo của Trung ương để ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hệ thống chính trị tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

3. Về học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch (bổ sung) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; đồng thời cập nhật, bổ sung kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021 của cấp mình, hoàn thành trong tháng 6/2021, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, tổ chức tốt việc bầu cử các chức danh tại Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX theo Luật định.

Thưa các đồng chí,

Như các đồng chí đã biết, chúng ta đã kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 với rất nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Có được những kết quả ấy là do sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, phải kể đến những tổ chức Đảng, đảng viên đã vượt qua mọi khó khăn, luôn tâm huyết, tậm tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một lần nữa, Tôi xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ qua và được khen thưởng ngày hôm nay.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta kết thúc 6 tháng đầu năm 2021. Thời gian qua, chúng ta đã triển khai đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả một khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện cần sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa cao của cả hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội", góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng và năm 2021 đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xin trân trng cơn và chúc sc khe toàn th cáđồng chí!

 

198 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h