Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

01/11/2021 09:28:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ảnh minh họa

Nghiêm túc triển khai, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã xây dựng, ban hành sớm các kế hoạch tổng thể, kế hoạch chuyên đề toàn khóa và từng năm; ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện sát sao, quyết liệt các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa và hàng năm; đồng thời, chú trọng các giải pháp duy trì thường xuyên ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bám sát yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, có sự vận dụng khá cụ thể theo yêu cầu vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cùng với đó, công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân được triển khai nghiêm túc. Các hội nghị học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Tỉnh mời báo cáo viên là các nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trực tiếp giới thiệu nội dung chuyên đề; chỉ đạo biên tập nội dung bài giảng lưu trên đĩa CD để phổ biến đến chi bộ. Kết quả, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, trên 97% cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy đã chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Trong đó, thường xuyên rà soát, cụ thể hóa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chủ động, tích cực triển khai nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII vào nội dung kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được thực hiện nghiêm túc. Ngay sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, thực hiện và yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, kịp thời nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình đã có chuyển biến tích cực, nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, thông qua kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, toàn Đảng bộ có trên 94% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm bình quân đạt 89,6% (vượt 9,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII).

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, 100% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên; hầu hết các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được từ 01 đến 02 cuộc sinh hoạt chuyên đề hằng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo yêu cầu Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 03/10/2016 về việc “Xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa II và chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Hằng năm, thực hiện hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng, ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và bổ sung một số nhiệm vụ phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và điều kiện của tỉnh.

Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi về cấp ủy, lãnh đạo của cơ quan, đơn vị; ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đa số kế hoạch của cán bộ, đảng viên đã bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chức trách, nhiệm vụ được phân công và tự xác định hạn chế của bản thân để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách cụ thế, thiết thực. Việc thực hiện kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tác động tích cực đến kết quả rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua

Tỉnh chú trọng lồng gắn các nội dung đột phá, trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nổi bật là việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm, Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái”; “Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX”... Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hăng hái, tích cực thi đua, lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; từ đó, đóng góp tích cực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xâ hội của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, nhiều phong trào thi đua đã được các cấp hội tổ chức, triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, trọng tâm là thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ Yên Bái học tập và làm theo Bác” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, trọng tâm là phong trào thi đua phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước bàng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tô chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tỉnh đoàn Yên Bái phát động phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào tình nguyện vì cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin, tuyên truyền sâu rộng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các mô hình, điển hình tiên tiến, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thông tin, cổ động trực quan; tăng cường chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở; tổ chức các cuộc thi, diễn đàn. Nhiều cấp ủy đã có giải pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua mạng xã hội (zalo, facebook, Vcnet) và các trang fanpage của địa phương; đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị như: Tổ chức hội thi kể chuyện học tập và làm theo, hội thảo, kể chuyện về Bác tại các buổi sinh hoạt định kỳ...

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thảo, phát hành Kỷ yếu “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”; biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ”. Đặc biệt, đã đầu tư sản xuất các clip quảng bá, giới thiệu cập nhật trên báo điện tử, website, các trang fanpage; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW nói chung và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái nói riêng, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp, sự đồng thuận, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quan tâm tuyên truyền, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đòi sống xã hội; tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt phương châm chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “nói đi đôi với làm”, gắn học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh.

Đảng ủy Khối tuyên dương các tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.900 tập thể và 2.080 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa số các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương, được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Trong đó, đã có 989 điển hình tiên tiến tiêu biểu (445 tập thể, 544 cá nhân) đã được tuyên dương, khen thưởng ở cấp huyện và cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 25% tổng số đăng ký xây dựng. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái có 01 điển hình tập thể và 04 điển hình cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và trong hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2021; kịp thời xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được các cấp ủy xác định, gắn với việc đẩy mạnh khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, qua kiểm tra, thanh tra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp vào chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự phối hợp trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trong công tác tuyên truyền. Chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Gắn kết chặt chẽ việc tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên, tuyên dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh và các địa phương, truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái trong các nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, bôi dưỡng lý luận chính trị. Tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021-2025.

Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; coi trọng đúng mức công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ và việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

1912 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h