Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

20/05/2022 18:14:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 20/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BDT, ngày 27/11/2015 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025; ký Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

Ngay sau khi Ban Dân vận Trung ương có công văn hướng dẫn, yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình phối hợp công tác dân tộc, ngày 27/11/2015, tại Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình số 01-CTr/BDVTU-BDT “Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020”.

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số; công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác trao đổi thông tin về thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến lĩnh vực công tác dân vận, dân tộc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh giao.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đối với công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Đến nay, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự phát triển rõ nét; các chính sách đầu tư đã có tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy được sự sáng tạo của người dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm đầu tư; công tác bảo tồn, phát huy và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đạt được kết quả rõ nét hơn. Công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số đã dần đáp ứng với nguyện vọng của đồng bào và có bước phát triển mới. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số đã được kiện toàn, đổi mới và đáp ứng hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số bước đầu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; thúc đẩy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ đạo triển khai công tác dân vận chính quyền, xây dựng mô hình “dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng công tác đấu tranh ngăn chặn những hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; giữ gìn bản sắc văn hóa, tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác dân tộc: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách dân tộc, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát huy vai trò người có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số để làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tổ chức một số hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội, mô hình “gia đình hạnh phúc”, “thôn, bản hạnh phúc”, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chung sức xây dựng nông thôn mới và phát triển mô hình “dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, những khó khăn, bức xúc, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vấn đề liên quan đến tình hình dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá tình hình việc thực hiện công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch công tác năm 2022. (Ảnh dưới)

 

 

837 lượt xem
Nguyễn Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h