Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> An ninh - Quốc phòng

Tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

24/11/2022 07:50:38 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 8,5%/năm; Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 14,8%; Công nghiệp, xây dựng chiếm 39,0%; Dịch vụ chiếm 41,5%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,7%; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt khoảng 90%, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%; Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 25% so với năm 2020...

Đến năm 2045, tiếp tục huy động, phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của vùng; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Quyết tâm phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, thuộc nhóm tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc...

Tỉnh Yên Bái tăng cường quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển và tăng cường liên kết vùng; Phát triển nhanh và bền vững theo hướng “xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

2535 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h