Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

22/11/2022 10:32:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Kinh tế tập thể phát triển nhanh cả về chất và lượng

Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đối với phát triển kinh tế tập thể.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khác có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả Kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch; Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan khác trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan khác trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch…

1117 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h