Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ

10/07/2024 16:58:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 10/7, Kỳ họp thứ 17- HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ.

Các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình gồm: Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ các lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp, công ty chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài năm 2024 (đợt 2); Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉn

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2024; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài; học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Các Ban của HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra về các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. 

Định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 theo nội dung Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; phân tích những khó khăn, hạn chế bất cập và nêu rõ nguyên nhân, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung đánh giá làm rõ những mặt đã làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kịch bản, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý nội dung thảo luận tại tổ

Đối với Báo cáo và dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu nghiên cứu tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất thêm giải pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách của HĐND tỉnh.

Đối với các dự thảo nghị quyết ban hành mới các cơ chế, chính sách, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tính hợp hiến, hợp pháp, căn cứ pháp lý và nội dung dự thảo nghị quyết đã phù hợp với thực tiễn, quy định của pháp luật. Đối với các dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đại biểu tham gia về các nội dung sửa đổi, bổ sung. Đối với các dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư công, ngân sách nhà nước, đề nghị đại biểu tập trung đánh giá sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, khả năng cân đối nguồn vốn, thông tin về quy hoạch, chi phí giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai các dự án…

Trên cơ sở định hướng thảo luận của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật đã đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng năm 2024. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục, tháo gỡ. Qua đó, đề xuất các phương hướng, giải pháp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Đinh Khắc Yên phát biểu thảo luận tại tổ

Có ý kiến cho rằng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các địa phương gặp khó khăn trong công tác thu ngân sách, trong đó có thu từ đất; khó khăn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất dự án Tôn Hoa Sen giai đoạn 1; đề nghị tổ chức Lễ hội Mường Lò vào trung tuần tháng 10.

Có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương thống nhất thực hiện từ việc đăng ký, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt, giải ngân các dự án hỗ trợ. Có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát các biển báo địa phận trên địa bàn tỉnh để duy tu, sửa chữa, thay mới đảm bảo cảnh quan, thẩm mỹ, tính năng của biển báo địa phận, địa giới hành chính; đề nghị tỉnh xem xét sớm ban hành kế hoạch chi tiết triển khai quy hoạch chung hồ Thác Bà, mở hội nghị xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư vào Khu Du lịch quốc gia hồ Thác Bà. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu có chính sách miễn, giảm phí lệ phí thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Có nhiều ý kiến thống nhất và đánh giá cao khi Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài; học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài giai đoạn 2024 - 2026 được ban hành, tuy nhiên có ý kiến đề nghị xem xét lại phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với Nghị quyết trên...

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin của Kỳ họp.

365 lượt xem
Thanh Bình - Nguyễn Hiên - Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h