Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Yên Bái năm 2004

11/04/2024 15:28:54 Xem cỡ chữ Google
Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin. Quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

(Yên Bái nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính - Viễn thông. Ảnh Khách hàng giao dịch tại Bưu cục Yên Hòa, thành phố Yên Bái, nguồn internet)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh Yên Bái về việc thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Yên Bái, tại Thông báo số 767/TB-TU ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Tỉnh ủy Yên Bái. Ngày 20 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 680/QĐ-UB về việc thành lập Sở Bưu chính -  Viễn thông tỉnh Yên Bái.

 

Trích Quyết định số 680/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Yên Bái

 

Văn bản này gồm 06 trang, thuộc phông Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Kính mời quý độc giả đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái nghiên cứu, sử dụng./.

 

Đoàn Thị Khánh

0 lượt xem