Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế

Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế

(06/06/2017)

Người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây:

Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Bảo hiểm y tế hộ gia đình

(06/06/2017)

Theo quy định của Luật BHYT, từ 01/01/2015 việc tham gia BHYT là bắt buộc đối với mọi đối tượng, hình thức tham gia quy định theo hộ gia đình.

Bảo hiểm y tế bắt buộc

Bảo hiểm y tế bắt buộc

(06/06/2017)

Căn cứ vào Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Đối tượng tham gia BHYT được phân làm 5 nhóm đối tượng, cụ thể từng nhóm như sau:

cccccccccccccccc

(05/06/2017)

ccccccccccccc