Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp

04/04/2019 10:43:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện tái kiểm tra việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra, khắc phục hậu quả của các tổ chức, cá nhân vi phạm. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục đối với 02 Nhà máy xi măng trên địa bàn. Rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án và quy định, chính sách về bảo vệ môi trường đã ban hành cho phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh. Triển khai thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị quan trắc phân tích môi trường đã được phê duyệt trên cơ sở kinh phí được bố trí. Triển khai các dự án xử lý bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật do Sở làm Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp từ khâu lập quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường;… Chủ trì kiểm tra và thường xuyên giám sát tình hình xử lý môi trường tại các cơ sở hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định, phát huy hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp xã và các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở đóng trên địa bàn mình quản lý, kịp thời đôn đốc các cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa không để xảy ra các sự cố môi trường và ô nhiễm môi trường. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn địa phương quản lý. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý gồm từ khâu lập quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường…

Ban Biên tập