Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời Nguyễn Văn Thắng

Câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan.

Ngày 13/12/2016, Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái công bố Quyết định Thanh tra số 117/QĐ-TTS ngày 7/12/2016, thanh tra hoạt động Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái theo Luật Doanh nghiệp. Ngày 12/7/2017, Đoàn Thanh tra đã cung cấp dự thảo kết luận thanh tra. Đến nay đã hơn 8 tháng, tôi nhiều lần điện thoại, vào gặp trực tiếp, gửi đơn bằng văn bản nhưng không nhận được kết luận thanh tra.

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét trả lời, làm thế nào để Chánh Thanh tra Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cung cấp kết luận Thanh tra, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Công ty, của tập thể Cổ đông, tập thể người lao động Công ty. Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi nhận được câu hỏi của công dân do Cổng thông tin điện tử tỉnh chuyển đến, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Thanh tra Sở khẩn trương xem xét và trả lời công dân. Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Trước hết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái  trân trọng cảm ơn công dân đã quan tâm đến công tác thanh tra của Sở đối với Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái và xin được tóm tắt như sau:

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái nhận được đơn đề nghị của một cổ đông thuộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái, đề nghị:

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái xử lý các sai phạm (nếu có) để đảm bảo hoạt động của công ty đúng quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và các bộ luật có liên quan.

- Yêu cầu đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để sửa đổi điều lệ đúng quy định của pháp luật giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông công ty.

Sau khi nhận được đơn đề nghị, Giám đốc Sở đã giao cho Chánh thanh tra Sở nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu và phân loại, Thanh tra sở nhận định đây là đơn đề nghị của cổ đông là cá nhân, không phải là đơn của đại diện doanh nghiệp  do đó Chánh thanh tra Sở đã báo cáo và được Giám đốc Sở giao thành lập đoàn thanh tra thực hiện giải quyết đơn đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái.

Đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái đã thực hiện giải quyết đơn đề nghị theo quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. Quá trình thanh tra, xác minh và báo cáo kết quả thanh tra được thực hiện đúng thời gian quy định.

Ngày 12/7/2017 Chánh thanh tra Sở đã có văn bản gửi Dự thảo Kết luận thanh tra đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái.

Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 8 năm 2017 và ngày 18 tháng 8 năm 2017, Thanh tra Sở tiếp tục nhận được 02 văn bản giải trình và làm rõ của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra Sở cũng đã nhận được các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái về nội dung của bản Dự thảo kết luận thanh tra; Các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát có nhiều nội dung khác nhau. Do vậy Chánh Thanh tra cần phải tiếp tục nghiên cứu, xem xét thêm trước khi ký kết luận cuộc thanh tra.

2. Hiện nay, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung kết luận cuộc thanh tra để có thể ký và ban hành trong thời gian sớm nhất. Sau khi ký kết luận thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái sẽ gửi Kết luận thanh tra đến đến các bên liên quan và công bố công khai theo quy định của pháp luật.

3. Quá trình xem xét, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái và Thanh tra Sở hoàn toàn đúng các quy định hiện hành của pháp luật; khách quan, không gây khó khăn, cản trở hoặc ảnh hưởng tiêu cực gì đến hoạt động lao động, sản xuất và kinh doanh của công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái và người lao động trong công ty.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Xem tiếp