Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Chính trị

Xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái: khẳng định những thành tựu lớn

17/12/2019 15:10:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, cố gắng vượt bậc; sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc tích cực và quyết tâm cao độ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2020.

Xây dựng nông thôn mới khẳng định sức mạnh trong đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới vừa qua là một bước tiến dài, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức, đến chuyển biến thành hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được ngày hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, cố gắng vượt bậc; sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc tích cực và quyết tâm cao độ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Diện mạo nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đã đổi thay mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên; các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc được giữ gìn, phát huy...

Đến nay, toàn tỉnh đã có 57/157 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 36,3% tổng số xã trên toàn tỉnh, đạt 228% so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đề ra). Tiêu chí đạt bình quân của các xã trên địa bàn tỉnh là 13,69 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đã lựa chọn được 05 xã để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang hoàn tất các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận trong năm 2019; huyện Trấn Yên đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào Quý I/2020.

Theo đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: “Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét, thực chất cả về lượng và chất trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra”.

Tuy nhiên, theo đồng chí Đỗ Đức Duy, trong quá trình tổ chức thực thực hiện vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế nhất định, đòi hỏi cần có định hướng đúng đắn, giải pháp đồng bộ, sát thực tế để có thể hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, mục tiêu Chương trình đã đề ra. Đó là cần phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 50,95% tổng số xã toàn tỉnh); có 20 - 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 05 - 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới; 60 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 25 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trên 50 mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu.

Để đạt được những mục tiêu đó, tạo cơ sở tiền đề thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Yên Bái, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Cần xác định xây dựng nông thôn thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Do đó, phải gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn; nhất là đối với các xã, thôn, bản ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương để huy động nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ việc bàn bạc, hiến kế, đóng góp công của chủ động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cho đến thụ hưởng và phát huy các thành quả xây dựng nông thôn mới; xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định đến sự thành công của Chương trình. Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó là đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước đưa tỉnh Yên Bái thành một trong những tỉnh trọng điểm trong khu vực miền núi phía Bắc về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như VietGap, GlobalGap, gắn với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thúc đẩy triển khai chương trình OCOP gắn với các sản phẩn nông lâm nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương, kết hợp với thu hút đầu tư, phát triển du lịch; coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn (theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ…), trong đó, tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông lâm sản và lĩnh vực phi nông nghiệp tạo nhiều việc làm cho lao động (dệt may, da giầy…). Tiếp tục huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; có chính sách, giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn; chú trọng đầu tư các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn (thu gom xử lý nước thải, chất thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật…), tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển các mô hình thôn, bản xanh - sạch - đẹp, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của tỉnh Yên Bái.

Song song với đó làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc của tỉnh Yên Bái nói riêng và khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói chung. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là ở cấp xã, thôn để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng.

Thực hiện tốt công tác cán bộ ở cơ sở, tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ có năng lực giữ vị trí chủ chốt ở các xã khó khăn, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới.

377 lượt xem
Ban Biên tập